Seminář Spolky a neziskové organizace v Regionu HANÁ

07.11.2016

Seminář Spolky a neziskové organizace v Regionu HANÁ - možnosti podpory projektů 2017: 

Seminář se uskuteční dne 29. 11. 2016 v 16:30 hod. v přísálí městyse Náměšť na Hané (nám. T. G. Masaryka 100). Svoji účast potvrďte nejpozději do pondělí 28. 11. 2016 do 12:00 hod. na e-mail: region.hana@seznam.cz nebo telefonicky do kanceláře MAS, tel.: 585 754 622.

Seminář se bude zabývat možností přípravy a realizace projektů pro spolky a neziskové organizace, s podporou EU, v roce 2017 a dále. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. 

Pozvánka na seminář Inkluze v mateřské škole

01.11.2016

Pozvánka na seminář Inkluze v mateřské škole: 

Seminá se uskuteční v Kostelci na Hané (ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, Sportovní 850) dne 07. 11. 2016 od 15:00 - 19:00 hod.

Program:

1) Pojem inkluze, principy společného vzdělávání

2) Novela školského zákona č. 82/2015 Sb., §16 Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, §16a Poradenská pomoc školského poradenského zařízení, §16b Revize, §17 Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů, §18 Individuální vzdělávací plán

3) Vyhláška č. 27/2016Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných – stupně podpůrných opatření, personální podpora, vzdělává žáků podle §16, odst. 9

4) 1. stupeň podpůrných opatření – plán pedagogické podpory

5) 2. – 5. stupeň podpůrných opatření, finanční náročnost – doporučení školského poradenského zařízení, personální podpora, kompenzační pomůcky, Individuální vzdělávací plán, změna výstupů vzdělávání – změna RVP ZV

6) Financování, výkaznictví 

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Workshop pedagogicko-psychologické poradny pro pedagogy MŠ

25.10.2016

Workshop pedagogicko-psychologické poradny pro pedagogy MŠ - předávání praxe učitelům od PPP

Realizační tým projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice srdečně zve na workshop pedagogicko-psychologické poradny pro pedagogy MŠ - předávání praxe učitelům od PPP. Workshop se koná dne 31. 10. 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MAS Region HANÁ, z.s., Náměstí T. G. Masaryka 99 v Náměsti na Hané. Více inforamcí o workshopu naleznete v přiložené pozvánce. 

Pozvánka na seminář "Proč a jak efektivně navázat spolupráci s VŠ"

19.09.2016

Vážené kolegyně a kolegové regionalisté, zástupci mikroregionů a MAS,

 

dovolujeme si Vám zaslat pozvánku na nadcházející akci pořádanou sdružením OK4Inovace a Olomouckým krajem v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje. Na přelomu září a října proběhne v sedmi městech Olomouckého kraje seminář pro podnikatele s názvem „Proč a jak efektivně navázat spolupráci s vysokou školou“.

 

Na seminářích se účastníci dozví proč a jak spolupracovat s vysokou školou, za jakých podmínek lze znalosti a přístroje vyuýžít k inovaci nebo vytvoření nových výrobků, služeb či procesů, jak najít vhodnou vysokou školu ke spolupráci a také informace o možnostech dotací na spolufinancování spolupráce s vysokou školou. Seminářem budou provázet odborníci z Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci, sdružení OK4inovace a Agentury pro podnikání a inovace.

 

Seminář je pořádán 21. 9. 2016 v Jeseníku a v Mohelnici, 22. 9. 2016 v Hranicích a v Prostějově, 11. 10. 2016 v Šumperku a 13. 10. 2016 v Olomouci a v Přerově. Pozvánku a bližší informace o místech a časech konání naleznete v příloze e-mailu a také na www.akce4inovace.cz/udalost/roadshow, kde je možné se na seminář bezplatně zaregistrovat. Informace o akci je zveřejněna mezi aktualitami také na webu Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz

 

 

Děkuji za Vaši spolupráci.

 

S pozdravem

 

Ing. Marta Novotná

Odbor strategického rozvoje kraje 

oddělení regionálního rozvoje

vedoucí oddělení

Jeremenkova 40b

77911 Olomouc

Česká republika

Tel.: +420 585 508 330

m.novotna@kr-olomoucky.cz

www.kr-olomoucky.cz

Informace pro zemědělské podnikatele a vlastníky lesa na území MAS

16.09.2016

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás upozornit na to, že v termínu 11. 10.  – 31. 10. 2016 bude možné podat žádost v rámci Programu rozvoje venkova (dále je PRV) na období 2014 – 2016 (3. kolo příjmu žádostí).

Tato informace je určena pro zemědělce v Regionu HANÁ nebo vlastníky lesa. Starosty obcí prosíme o předání emailu příslušné osobě.

Konkrétně se bude jednat o tyto dotační tituly:

 • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
 • 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP
 • 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
 • 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
 • 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

V příloze tohoto mailu naleznete Pravidla – specifické podmínky pro poskytování dotace na základě PRV platné pro 3. kolo příjmu žádostí. Jedná se konkrétně o:

Opatření 4.                        Investice do hmotného majetku
Podopatření 4.1               Podpora investic v zemědělských podnicích
Operace 4.1.1                   Investice do zemědělských podniků

Operace se dále dělí na záměry podle velikosti projektů, výměry obhospodařované půdy vedené v LPIS ke dni 1. 8. 2016 a jednotlivých sektorů, jak je uvedeno v seznamu záměrů:

 • Záměr a)             projekty do 1 000 000,- Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; živočišná výroba
 • Záměr b)             projekty do 1 000 000,- Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; rostlinná výroba
 • c) ……… i)             projekty do 5 000 000,- Kč a projekty nad 5 000 000,- Kč v rostlinné i živočišné výrobě

Výše dotace: 40% výdajů, ze kterých je stanovena dotace (+ 10% u mladých začínajících zemědělců, + 10% v rámci LFA oblastí)

Částka výdajů na jeden projekt: minimálně 100 000,- Kč, maximálně 15 000 000,- Kč

Způsobilé výdaje:

 1. stavby a technologie v živočišné výrobě
 2. stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu
 3. peletárny, které nebudou sloužit k obchodním účelům
 4. nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
 5. nákup nemovitostí max. do částky 10% způsobilých výdajů
 6. obecná náklady spojené s přípravou a realizací projektu (ohlášení stavby, odborné posudky, položkové rozpočty, konzultace k vypracování a administraci žádosti apod.)
 7. nákup běžných zemědělských strojů (traktor, apod.)

Podávání žádosti a veškerá administrace žadatele probíhá přes Portál farmáře.

Pracovníci MAS Region HANÁ jsou připraveni Vám s podáním a další administrací této žádosti pomoci - v případě záměrů a) a b) - za úplatu ve výši 1 - 2%  z celkových způsobilých výdajů na projektu (tedy ve výši cca 10 000 – 20 000 v případě úspěšného podání u projektu s celkovými způsobilými výdaji 1 000 000,- Kč). Tuto částku je možné zahrnout do uznatelných nákladů projektu a hradit ji z dotace. Neúspěšný žadatel uhradí částku ve výši 3 000 Kč.

V případě Vašeho zájmu se prosím ozvěte nejpozději do 30. 9. 2016 přímo do kanceláře MAS Region HANÁ na níže uvedené kontakty.

Předesílám, že je nutné dosáhnout minima bodového hodnocení v žádosti, tj. 20 bodů, proto si prosím sami předem předběžně spočítejte, zda tohoto minima dosáhnete (viz str. 17 – 22 v Pravidlech v příloze) nebo nás kontaktujte a probereme to osobně.

S pozdravem

Ing. Pavel Solovský, odborný konzultant pro oblast zemědělství v MAS Region HANÁ

Ing. Ludmila Solovská

projektová manažerka MAS Region HANÁ, z.s.

manažer a facilitátor aktivit MAP ORP Konice

tel.: 731 621 210

e-mail: solovskaludmila@centrum.cz

e-mail: region.hana@seznam.cz

www.regionhana.cz

 

 

Strategie CLLD 2015 - 2020

14.09.2016
Dovolujeme si Vás tímto informovat, že dnes bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region HANÁ" s výsledkem "vyhověl". 
 
Strategie byla postoupena do věcného hodnocení řídících orgánů.
 
Více ke strategii na webu MAS v záložce Leader 2014-2020.

Dotazník pro cyklisty v Olomouckém kraji

09.08.2016

Dotazník pro cyklisty v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj se obrací na cyklisty, ať už pravidelné nebo cykloturisty, s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku sloužícího pro účely zpracování strategického dokumentu s názvem „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji“, který má za cíl mapovat aktuální stav rozvoje cyklodopravy, cykloturistiky, sítě cyklistických tras a cyklostezek v Olomouckém kraji, včetně navržení krátkodobých a dlouhodobých opatření vedoucích k udržení a dalšímu efektivnímu rozvoji cyklistiky na území Olomouckého kraje.

Dotazník je určen pro cyklisty realizující svůj pohyb na kole na území Olomouckého kraje a je dostupný online zde: https://docs.google.com/forms/d/1hTFOUwjJYidxFLMG714eUFGJFEm9DO_kk4ElV1LmBas/viewform?edit_requested=true.

Všem, kdo se do průzkumu zapojí, velice děkujeme za jejich čas a ochotu.

Předem děkuji za spolupráci a přeji příjemný den.

S pozdravem

 

Ing. Marta Novotná

odbor strategického rozvoje kraje

oddělení regionálního rozvoje

vedoucí oddělení 

Tel.: 585 508 330

Pracovní jednání Komunitní centra v Regionu HANÁ

25.07.2016

 

Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní jednání, kde Vám budou předány detailnější informace ke komunitním centrum v návaznosti na vyhlášenou výzvu č. 39 IROP „Rozvoj infrastruktury v komunitních centrech v SVL“.

 

Na schůzce budou přesně identifikovány vaše záměry na vybudování center, zjistí se připravenost projektů, určí se cílové skupiny a dohodneme se na dalším postupu. Pokusíme se identifikovat a rozpracovat zejména ty projekty, které by bylo možno podat do právě vyhlášené výzvy IROP. Seznámíme Vás s podrobnostmi a limity, které tato výzva upřesnila. Předáme Vám aktuální informace ze semináře k výzvě, který se uskuteční ve čtvrtek 28. 7. 2016 v Praze.

 

 

Místo konání:        Kancelář Regionu HANÁ, Náměšť na Hané,
náměstí T. G. Masaryka 99

           

Termín jednání:    29. 7. 2016 v 9:00 hodin

Pozvánka na seminář k aktuálním výzvám IROP a nové informace z MAS Region HANÁ

18.07.2016

Pozvánka na seminář k aktuálním výzvám IROP a nové informace z MAS Region HANÁ

Místo konání: Přísálí městyse Náměšť na Hané

Termín jednání: 21. 07. 2016 v 09:00 hod.

Program: 

 • Projekty podávané do IROP – Ing. David Linhart

- Jak správně připravit projekty do výzvy IROP. Lektor podrobně rozebere postup přípravy projektu, podporované aktivity v jednotlivých výzvách a způsobilé výdaje.

-  Dozvíte se aktuální i plánované výzvy v IROP.

 • Výběrová řízení a zadávaní zakázek v IROP a v Leaderu – Iva Dokoupilová

- Lektor Vám předá informace o povinných přílohách žádosti o podporu, např. dokumentace k výběrovému řízení a studie proveditelnosti.  

 • Projekty podávané přes MAS (LEADER) – Ing. Jaroslav Brzák

- Jak náročná bude příprava žádosti do MAS a jaké mají obce příležitosti? Kdy začít chystat projekty? Dozvíte se nové informace k výzvám MAS, na co nezapomenout při přípravě a zadávání projekčních prací.

- Harmonogram výzev MAS

 • Identifikace záměrů pro ITI a IROP v roce 2016

- na seminář s sebou seznamy Vašich projektových záměrů – zejména týkajících se vzdělávání.

Potvrďte, prosíme, svoji účast nejpozději do středy 20. 7. 2016 do 12:00 hodin na e-mail: region.hana@seznam.cz nebo telefonicky do kanceláře MAS, tel. 585 754 622.

Drobné občerstvení pro účastníky zajištěno.

Pozvánka na X. Starostenské sezení

13.06.2016

Vážené starostky, vážení starostové,

 
zveme Vás na X. Starostenské sezení, které se koná 21. 6. 2016 v 16:00 hodin ve Slatinkách v hospodě Na statku. 
 
Hlavním programem sezení je řešení investic do školství a zahájení přípravy technických dokumentací do 1. vlny Leaderu a IROPu.
 
Účast prosím potvrďte do pátku 17. 6.2016, ať včas stihneme zajistit občerstvení pro Vás.
 
Těším se na setkání. 
 
S pozdravem,
 
Mgr. Marta Husičková
předsedkyně