1. Výběrová komise je orgánem pro výběr projektů na základě objektivních kritérií.

2. Výběrová komise spolku má nejméně 9 členů.

3. Výběrová komise je volena ze členů spolku. V případě kandidatury právnické osoby je předem určena konkrétní osoba – zástupce právnické osoby. Za člena výběrové komise je poté zvolen člen spolku – právnická osoba, zastoupený konkrétní fyzickou osobou.

4. Rada spolku volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy, kteří jednají jménem spolku navenek v plném rozsahu, každý samostatně. V případě nepřítomnosti předsedy, jedná za spolek místopředseda.

5. Výběrová komise před každým zasedáním volí ze svého středu předsedu, který řídí jednání výběrové komise.

6. Funkční období výběrové komise je maximálně 1 rok, opakované zvolení je možné.

7. V případě zániku mandátu člena výběrové komise dříve, než skončí funkční období (odstoupením, pozbytím oprávnění zastupovat členskou právnickou osobu apod.), iniciuje rada, nejpozději do 3 měsíců, volební valnou hromadu. Do té doby vykonává svoji činnost výběrová komise v menším počtu.

8. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.  

9. Výběrová komise se na svém jednání řídí interním dokumentem - jednacím řádem, který je zveřejněn.

10. Člen výběrové komise nemůže být současně členem Rady nebo Revizního výboru.

11. Výběrová komise je svolána na základě rozhodnutí Rady spolku, předsedou výběrové komise, v souladu s potřebami realizace jednotlivých výzev.
 

Seznam členů výběrové komise MAS Region HANÁ v programu LEADER

č. Člen Výběrové komise, zastoupený informace o zástupci
1. Michal Sirotek individuální člen RH, Těšetice
2. Lubomír Novák individuální člen RH, Pěnčín
3. Obec Dzbel, zastoupená Janou Konečnou starostka obce
4. Český Svaz Chovatelů Ing. František Vychodil, Stařechovice
5. Okresní hospodářská komora Prostějov, zastoupená Helenou Chalánkovou ředitelka, Prostějov
6. Pavel Mikulka LPM Obaly, podnikatel, Rakůvka
7. Marie Müllerová individuální člen RH, Pěnčín
8. Trilobit o.p.s., zastoupený Marcelou Halovou Čelechovice na Hané
9. Jaroslav Bokůvka individuální člen RH, PS Senioři
10. Obec Těšetice, zastoupená Alenou Mašláňovou místostarostka obce Těšetice
11. SDH Brodek u Konice, zastoupený Josefem Havelkou Brodek u Konice


Výběrová komise v tomto složení byla schválena Valnou hromadou v Lešenech dne 24. 11. 2015. Funkční období výběrové komise je pro kalendářní rok 2016.