13. Rada MAS Region HANÁ - 26. 1. 2012:

UR-13- 26.01.2012.pdf (82,3 KB)

14. Rada MAS Region HANÁ - 16. 2. 2012:

UR-14- 16.02.2012_O0itpIO.pdf (82,3 KB)

15. Rada MAS Region HANÁ - 14. 3. 2012:

UR-15- 14.03.2012.pdf (77,7 KB)

16. Rada MAS Region HANÁ - 17. 4. 2012:

UR-16- 17.04.2012.pdf (89,8 KB)

17. Rada MAS Region HANÁ - 12. 6. 2012:

12.6. usnesení Rady.pdf (294,6 KB)

18. Rada MAS Region HANÁ - 6. 8. 2012:

UR-18- 26.07.2012.pdf (81,1 KB)

19. Rada MAS Region HANÁ - 10. 9. 2012:

UR-19- 10.09.2012.pdf (81,0 KB)

20. Rada MAS Region HANÁ - 11. 10. 2012:

UR-20- 11.10.2012_GnvaYQg.pdf (98,5 KB)

21. Rada MAS Region HANÁ - 6. 11. 2012:

UR-21- 06.11.2012[1]_fKgkGtE.pdf (81,7 KB)

22. Rada MAS Region HANÁ - 18. 12. 2012:

UR-22- 18.12.2012_6EquDRf.pdf (83,4 KB)