Revizní výbor MAS Region HANÁ
 

1. Revizní výbor je kontrolním orgánem spolku, má nejméně 3 členy.

2. Revizní výbor spolku je volen ze členů spolku. V případě kandidatury právnické osoby je předem určena konkrétní osoba – zástupce právnické osoby. Za člena revizního výboru je poté zvolen člen spolku – právnická osoba, zastoupený konkrétní fyzickou osobou.

3. Členství v revizním výboru není slučitelné s členstvím v radě a výběrové komisi

4. Funkční období výboru je čtyřleté, revizní výbor odpovídá za svoji činnost valné hromadě. 

5. V případě zániku mandátu člena revizního výboru dříve, než skončí funkční období (odstoupením, pozbytím oprávnění zastupovat členskou právnickou osobu apod.), iniciuje rada, nejpozději do 3 měsíců, volební valnou hromadu. Do té doby vykonává svoji činnost revizní výbor v menším počtu.

6. Revizní výbor volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.

7. Revizní výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.

8. Revizní výbor se zabývá zejména:

- Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu nejvyššímu orgánu MAS o výsledcích své kontrolní činnosti.

- projednává výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,

- dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a strategií

- svolává mimořádné jednání valné hromady a rady spolku, jestliže to vyžadují zájmy MAS

- kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování,

- vyřizuje odvolání žadatelů proti výběru MAS

- zodpovídá za monitoring a hodnocení strategie

Seznam členů rozhodovacího orgánu MAS – Revizní výbor
Revizní výbor plní zároveň funkci Monitorovacího výboru v programu LEADER 
 

č.

Člen Revizního výboru, zastoupený

informace o zástupci
1. Zdeňka Koppová individuální člen RH, Ludéřov
2. Josef Žák individuální člen RH, Drahanovice
3. SPES Slatinice, o.s., zastoupený Mgr. Milošem Kurucem Slatinice
4. Obec Senice na Hané, zastoupená Ing. Michalem Tichým starosta obce
5. Obec Bílovice - Lutotín, zastoupená Ing. Miroslavem Hochvaldem starosta obce


Revizní výbor v tomto složení byl schválen Valnou hromadou ve Slatinkách dne 24.6.2015. Na svém prvním zasedání dne 24.6.2015 si členové RV zvolili ze svého středu předsedkyni Zdeňku Koppovou.

Dne 7.4.2017 předsedkyně Revizního výboru Zdeňka Koppová podala rezignaci a odstoupila z funkce. Od 7.4.2017 je zvolen nový předseda Revizního výboru Ing. Michal Tichý, starosta obce Senice na Hané.
 

Jednací řád Revizního výboru:

Jednací řád revizního výboru MAS Region HANÁ.pdf (521,7 KB)