10. Rada MAS Region HANÁ - 24. 1. 2014:

UR10-24.01.2014.pdf (93,7 KB)

11. Rada MAS Region HANÁ - 26. 2. 2014:

Usnesení+z+11.pdf (132,1 KB)

12. Rada MAS Region HANÁ - 27. 3. 2014:

Usnesení z 12.pdf (293,8 KB)

13. Rada MAS Region HANÁ - 15. 4. 2014:

usnesení 13. jednání rady MAS.pdf (129,2 KB)

14. Rada MAS Region HANÁ - 27. 5. 2014:

usnesení 27.5.2014.pdf (131,8 KB)

15. Rada MAS Region HANÁ - 27. 6. 2014:

Usnesení z 15.pdf (294,5 KB)

16. Rada MAS Region HANÁ - 13. 8. 2014:

Usnesení z 16. jednání rady.pdf (290,8 KB)

17. Rada MAS Region HANÁ - 30. 9. 2014:

Usnesení z 17. jednání rady.pdf (299,0 KB)

18. Rada MAS Region HANÁ - 2. 12. 2014:

Usnesení z 18. jednání rady.pdf (301,2 KB)

19. Rada MAS Region HANÁ - 22. 12. 2014:

Usnesení z 19. jednání rady.pdf (295,4 KB)