Moje vysněná školka (škola) - Inspirační video pro krátkou reportáž

06.03.2017

Cílem tohoto videa je nabídnout inspiraci pro soutěž Moje vysněná školka a Moje vysněná škola.  Krátká reportáž by měla obsahovat představení školy, rozhovor s dětmi na dané téma a dokumentaci daného výrobku. Soutež je realizována v rámci projektu: Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000113.

Video je k dispozici na tomto odkazu https://www.youtube.com/watch?v=CIWWL61zJcE&feature=youtu.be

Realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice vyhlašuje soutěž

21.02.2017

Realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice ve spolupráci s mateřskými školami, ZŠ v ORP Konice vyhlašuje soutěž:

,,CHODÍME RÁDI DO NAŠÍ ŠKOLKY" - soutěž tvořivých aktivit pro třídní kolektivy MŠ v ORP Konice.

Soutěž pro žáky 1. stupně ZŠ ,,MOJE VYSNĚNÁ ŠKOLA"

Soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ MOJE VYSNĚNÁ ŠKOLA

Více informací o soutěži včetně PROPOZIC naleznete na webových stránkách MAS Region HANÁ http://regionhana.cz/cs/map-rozvoje-vzdelavani/map-orp-konice/soutez/

Dotační program MZe: Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

05.01.2017

Dotační program MZe: Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017:

Zdravíme z regionu
a informujeme, že bude opět vyhlášen dotační program MZe. 
Region je připraven pomoci s přípravou a podáním žádostí, neváhejte nás kontaktovat !!
Hlavní informace naleznete níže, podrobně si můžete přečíst v Zásadách v příloze.
Prosíme předejte informace i správcům ŘKF, v rámci podprogramu 129 622 je možné opravovat i kostely!!

ÚDRŽBA A OBNOVA KULTURNÍCH A VENKOVSKÝCH PRVKŮ PRO ROK 2017

Příjem žádostí: od 1. 2. 2017 do 24. 2. 2017 (včetně)

Podprogramy: 

Podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Předmět dotace:

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí do 10 000 obyvatel.

Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a synagogy.

Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.

Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.

Výše dotace:

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

Minimální hodnota dotace činí 15 000 Kč.

Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč.

Podprogram 129 663 Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic

Předmět dotace:

Podpora údržby a obnovy významných historických objektů původně sloužících k hospodářským účelům v extravilánu i intravilánu obcí do 10 000 obyvatel.

Jedná se o významné zemědělské historické dominanty jedinečného charakteru, původně sloužící k hospodářským účelům, přičemž realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu. Do tohoto podprogramu rovněž spadají hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů.

Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty. Dále pak hasičské zbrojnice postavené do 31. 12. 1992 (pouze prostory přímo související s výkonem služby sboru dobrovolných hasičů).

Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.

Výše dotace:

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

Minimální hodnota dotace činí 100 000 Kč.

Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč.

 

Podprogram 129 664 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

Předmět dotace:

Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, která bude doložena potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Způsobilí žadatelé:

- muzea

Výše dotace:

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

Minimální hodnota dotace činí 30 000 Kč.

Maximální hodnota dotace činí 400 000 Kč.

 

Podprogram 129 665 Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

Předmět dotace:

Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku a úprava veřejného prostranství v obci do 10 000 obyvatel.

Jedná se o typ objektu: místo pasivního odpočinku (skládající se např. z lavičky, odpadkového koše, zastřešení, stojanu na kola, apod.).

Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.

Výše dotace:

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

Minimální hodnota dotace činí 25 000 Kč.

Maximální hodnota dotace činí 200 000 Kč. 

 

Podprogram 129 666 Údržba a oprava polních cest

Předmět dotace:

Podpora údržby, opravy zpevněných polních cest nebo jejích úseků nacházejících se v obvodu pozemkových úprav obce.

Údržbou či opravou polních cest nebo jejích úseků, se rozumí akce zaměřené na odstranění závad, opotřebení a poškození polních cest, které byly předmětem realizace komplexních pozemkových úprav/jednoduchých pozemkových úprav před rokem 2006 (do 31. 12. 2005), tj. těch polních cest, jejichž technický stav vykazuje zjevné známky fyzického opotřebení nebo poškození.

Pozemky polní cesty dotvářejí krajinný ráz, zvyšují biodiverzitu (druhovou pestrost) území a trvalým 
a výrazným způsobem ohraničují pozemky a katastrální hranice.

 

Polní cesty jsou směrově nerozdělené komunikace.

Podle významu (účelu) se polní cesty dělí do třech hlavních kategorií: hlavní, vedlejší a doplňkové.

Dotační záměr musí být zaměřen na údržbu a opravu hlavních a vedlejších polních cest, nikoli doplňkových (ve smyslu ČSN 73 6109 „Projektování polní cest“ z roku 2013).

 

Výše dotace:

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

Minimální hodnota dotace činí 100 000 Kč.

Maximální hodnota dotace činí 6 000 000 Kč.

 

Požadované přílohy ke všem podprogramům:

Přílohy předkládané při registraci žádosti

a)      identifikační údaje žadatele zpracované podle vzoru Část C,

b)      vyplněné údaje dle Tabulky č. 1,

c)      vyplněné údaje dle Tabulky č. 2,

d)     vyplněné údaje dle Tabulky č. 3 Podprogram 129662,

e)      čestná prohlášení,

f)       doklad o oprávnění nebo pověření k výkonu/zastupování žadatele kromě FO,

g)      položkový rozpočet projektu s plánovanými výdaji,

h)      fotodokumentace výchozího stavu předmětu dotace (min. 5 fotografií se zachyceným poškozením,  1x celková fotografie nejlépe se záchytnými body – komunikace, sloupy osvětlení, budovy apod.). Snímky se pořizují za denního světla a v přiměřené viditelnosti,

i)        katastrální mapa s vyznačením lokalizace objektu, popřípadě doprovodné zeleně v odpovídajícím měřítku (doporučené měřítko 1:1000, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků a měřítko mapy,

j)        čestné prohlášení žadatele o tom, že nebude na předmět dotace čerpat prostředky z rozpočtu Ministerstva kultury ČR,

k)      souhlasné vyjádření s obnovou památné stavby a objektů kulturně-historických hodnot vydané správou CHKO nebo NP v případě, že se daný objekt nachází v této oblasti,

l)        půdorys stavby, ze kterého bude zřejmá velikost a rozměry předmětu dotace v případě, pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení,

m)    v případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, doloží žadatel pravomocné a platné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné prohlášení stavebního úřadu,

n)      projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení v případě územního nebo stavebního řízení k předmětu projektu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy, ověřená stavebním úřadem,

o)      odborný posudek opatřený razítkem, vypracovaný osobou s autorizací nebo certifikátem platným pro příslušný stavební obor (v případě, že se jedná o havarijní stav objektu). Předložení tohoto dokladu není podmínkou, má dopad na bodové hodnocení,

p)      doklad o vlastnictví objektu (výpis z katastru nemovitostí, dále jen „KN“ ne starší 3 měsíců), k němuž se vztahuje žádost o dotaci, objekt musí být v plném rozsahu bez omezení vlastnického práva (viz bod 1 y), nebo žadatel doloží výpis pořízený dálkovým přístupem, kde potvrdí svým podpisem správnost uvedených údajů,

q)      doklad o vlastnictví pozemku (výpis z KN ne starší 3 měsíců), na němž objekt stojí (v případě drobných objektů, které nejsou vedeny v katastru nemovitostí), pozemek musí být v plném rozsahu bez omezení vlastnického práva (viz bod 1 y), nebo žadatel doloží výpis pořízený dálkovým přístupem, kde potvrdí svým podpisem správnost uvedených údajů,

r)       pokud žadatel o dotaci není vlastníkem objektu nebo pozemku, na němž objekt stojí, doloží souhlas vlastníka/ků objektu/pozemku s údržbou a obnovou předmětu dotace, objekt anebo pozemek musí být v plném rozsahu bez omezení vlastnického práva (viz bod 1 y),

s)       doklad o zřízení bankovního účtu (smlouva o zřízení bankovního účtu nebo bankovní výpis předmětného účtu, apod.),

t)       doklad plátce DPH (je-li plátcem), to neplatí, je-li předmět dotace užíván pro neekonomickou činnost,

u)      v případě, že žadatelem o dotaci je obec do 10 000 obyvatel, která realizuje předmět dotace v místní části obce/města, která má do 1000 obyvatel, doloží povinně čestné prohlášení o počtu obyvatel v místní části obce/města k 1. 1. 2016 a současně doloží počet místních částí dané obce (viz bodovací kritérium Tabulky č. 3 – 129662, bod č. 2).

 

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017

04.01.2017

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017:

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášeném krajském dotačním titulu Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017.
Jsme připraveni Vám pomoci se zpracováním a podáním žádosti. 
Níže posílám informace k Dotačnímu titulu č. 1 a č. 2:

Podpora budování a obnovy infrastruktury obce (příjem žádosti 20. 1. - 31. 1. 2017 do 12:00 hod.)

Cílem dotačního titulu Podpora budování a obnovy infrastruktury obce je podpora zaměřená na aktivity v oblasti budování, rekonstrukce a opravy infrastruktury obecního majetku s cílem zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, zlepšit jejich dostupnost a zvýšit jejich atraktivitu.

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu je podpora projektů obcí zaměřených na následující aktivity:

a) výstavba, rekonstrukce, oprava místních komunikací, chodníků a součástí místních komunikací (mosty, lávky apod.);

b) výstavba, rekonstrukce, oprava staveb ve vlastnictví obce;

c) výstavba, rekonstrukce, oprava veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu;

d) příprava a/nebo realizace protipovodňových opatření (hráze, zatravnění, meze, úpravy na kanalizaci apod., včetně projektové dokumentace);

e) komplexní úprava veřejného prostranství obce, vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně – náves, liniová zeleň, hřbitovy atd.;

f) kombinace výše uvedených podporovaných aktivit řadících se do dotačního titulu

Okruh žadatelů:

1)      Žadatelem může být pouze právnická osoba, kterou je pro dotační titul obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, do 1000 obyvatel v územním obvodu Olomouckého kraje.

Minimální výše dotace – 50 000,- Kč

Maximální výše dotace – 300 000,- Kč

K vyplněné žádosti o dotaci budou připojeny následující povinné přílohy:

1.       Prostá kopie dokladu prokazující právní osobnost žadatele (např. prostá kopie výpisu z veřejného rejstříku nebo živnostenského rejstříku nebo registru ekonomických subjektů nebo jiného zákonem nebo jiné zákonem stanovené evidence), příp. jiného dokladu o právní subjektivitě žadatele (platné stanovy, statut, apod.) – doloží všechny právnické osoby, u fyzických osob pouze ty, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, nebo jiné obdobné evidence,

2.       Prostá kopie dokladu o oprávněnosti osoby zastupovat žadatele (např. prostá kopie jmenovací listiny nebo zápisu či výpisu ze schůze zastupitelstva obce o zvolení starosty nebo zápisu ze schůze orgánu oprávněného volit statutární orgán nebo plná moc apod.), v případě, že toto oprávnění není výslovně uvedeno v dokladu o právní osobnosti,

3.       Prostá kopie zřizovací listiny a souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci, pokud je tato povinnost stanovena právním předpisem, rozhodnutím zřizovatele, zřizovací listinou či jiným způsobem – doloží pouze právnické osoby, které jsou příspěvkovými organizacemi,

4.       Prostá kopie dokladu prokazující registraci k dani z přidané hodnoty a skutečnost, zda žadatel má či nemá nárok na vrácení DPH v oblasti realizace projektu, je-li žadatel plátcem DPH.

5.       Prostá kopie dokladu o zřízení běžného účtu žadatele (např. prostá kopie smlouvy o zřízení běžného účtu nebo potvrzení banky o zřízení běžného účtu),

6.       Čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele dle bodu 1-5 (pokud byly přílohy č. 1-5 doloženy k žádosti o dotaci v roce 2016 a nedošlo v nich k žádné změně, lze je nahradit čestným prohlášením),

7.       Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.

8.       Prostá kopie výpisu z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce schvalující podání žádosti do POV Ol. Kraje 2017.

9.       Prostá kopie dokladu o vlastnictví (např. výpis z Listu vlastnictví nebo z dálkového přístupu do katastru nemovitostí),

10.   Podrobný popis akce, včetně realizovaných aktivit z předchozích let a navazujících aktivit, které s účelem žádosti souvisí nebo jsou významné pro rozvoj obce.

 

Podpora zpracování územně plánovací dokumentace (příjem žádosti 20. 1. - 31. 1. 2017 do 12:00 hod.)

Cílem dotačního titulu Podpora zpracování územně plánovací dokumentace je podpora zpracování územně plánovací dokumentace obcí, která bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek a doporučenou aktuální metodikou Olomouckého kraje pro zpracování územně plánovací dokumentace.

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu je podpora projektů obcí zaměřených na následující aktivity:

a) zpracování územního plánu;

b) zpracování návrhu a úprav návrhů (jednotlivé etapy) územního plánu podle stavebního zákona včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, posouzení SEA a NATURA (pokud se zpracovává);

c) zpracování změny územního plánu jen pokud byla vyvolána objektivními změnami v území (např. živelná pohroma a jiné), včetně vyhotovení právního stavu;

d) zpracování regulačního plánu obce.

 

Okruh žadatelů:

2)      Žadatelem může být pouze právnická osoba, kterou je pro dotační titul obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, do 2000 obyvatel v územním obvodu Olomouckého kraje.

Minimální výše dotace – 30 000,- Kč

Maximální výše dotace – 200 000,- Kč

 

K vyplněné žádosti o dotaci budou připojeny následující povinné přílohy:

1.       Prostá kopie dokladu prokazující právní osobnost žadatele (např. prostá kopie výpisu z veřejného rejstříku nebo živnostenského rejstříku nebo registru ekonomických subjektů nebo jiného zákonem nebo jiné zákonem stanovené evidence), příp. jiného dokladu o právní subjektivitě žadatele (platné stanovy, statut, apod.) – doloží všechny právnické osoby, u fyzických osob pouze ty, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, nebo jiné obdobné evidence,

2.       Prostá kopie dokladu o oprávněnosti osoby zastupovat žadatele (např. prostá kopie jmenovací listiny nebo zápisu či výpisu ze schůze zastupitelstva obce o zvolení starosty nebo zápisu ze schůze orgánu oprávněného volit statutární orgán nebo plná moc apod.), v případě, že toto oprávnění není výslovně uvedeno v dokladu o právní osobnosti,

3.       Prostá kopie zřizovací listiny a souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci, pokud je tato povinnost stanovena právním předpisem, rozhodnutím zřizovatele, zřizovací listinou či jiným způsobem – doloží pouze právnické osoby, které jsou příspěvkovými organizacemi,

4.       Prostá kopie dokladu prokazující registraci k dani z přidané hodnoty a skutečnost, zda žadatel má či nemá nárok na vrácení DPH v oblasti realizace projektu, je-li žadatel plátcem DPH.

5.       Prostá kopie dokladu o zřízení běžného účtu žadatele (např. prostá kopie smlouvy o zřízení běžného účtu nebo potvrzení banky o zřízení běžného účtu),

6.       Čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele dle bodu 1-5 (pokud byly přílohy č. 1-5 doloženy k žádosti o dotaci v roce 2016 a nedošlo v nich k žádné změně, lze je nahradit čestným prohlášením),

7.       Prostá kopie výpisu z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce schvalující podání žádosti do POV Ol. Kraje 2017.

8.       U DT 2 – prostá kopie výpisu z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce schvalující zadání územního plánu.

9.       Podrobný popis akce, včetně realizovaných aktivit z předchozích let a navazujících aktivit, které s účelem žádosti souvisí nebo jsou významné pro rozvoj obce.

 

Mimo jiné na webových stránkách olomouckého kraje https://www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace-2017-cl-3723.html  naleznete i ostatní vyhlášené dotační tituly:

Program na podporu JSDH 2017, program památkové péče v Ol. Kraji 2017, a ostatní…

 

V případě dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

 

S pozdravem a přáním krásného zbytku dne

Kateřina Vičarová

Region HANÁ, z.s.

Tel.: 776 083 482

Kalendář MAS Region HANÁ pro rok 2017

02.01.2017

Kalendář MAS Region HANÁ pro rok 2017: 

Informujeme, že je možné v kanceláři MAS Region HANÁ (Náměšť na Hané, náměstí T. G. Masaryka 99) zakoupit tradiční stolní kalendář pro rok 2017. Cena za kalendář je 70 Kč / ks. Součástí kalendáře jsou rovněž kulturní, společenské, sportovní či jiné akce, které jsou pořádány v jednotlivých členských obcích v roce 2017. 

Pozvánka na XI. Starostenské sezení

15.11.2016

Pozvánka na XI. Starostenské sezení:

předsedkyně MAS Mgr. Marta Husičková si Vás dovoluje pozvat na XI. Starostenské sezení, které se uskuteční ve čtvrtek 8. 12. 2016 v hostinci Na statku ve Slatinkách.

Na programu bude zjišťování připravenosti Vašich projektových záměrů v rámci MAS a podáme čerstvé informace k výzvám MAS
- z oblasti investic do bezpečnosti v obci - chodníky, investice do škol a neformálního vzdělávání, zájem o realizaci příměstských táborů či dalších prorodinných opatření, komunitní centra, podáme aktuální informace z Programu rozvoje venkova v rámci MAS. 

Setkání je důležité, připravíme Vás na první výzvy MAS, které budou otevřeny z kraje roku 2017. 
Na Starostenském sezení Vám budou předány kalendáře Regionu HANÁ na rok 2017. 
Prosím, potvrďte svoji účast obratem, nejpozději do konce listopadu, do středy 30.11.2016 abychom mohli včas zajistit večeři.
 

Slovinsko 2016 - Exkurze MAS Region HANÁ

15.11.2016

Slovinsko 2016 - Exkurze MAS Region HANÁ:

Členové a starostové MAS Region HANÁ navštívili v říjnu 2016 Slovinsko a Rakousko. Cílem poznávací cesty bylo seznámení se s rozvojem obcí, jejich architektonickým řešením. Navštívili jsme slovinské město Konjice, hlavní město Ljubljana, přímořské městečko Piran, horské jezero Bled, jumping park Planica, a na závěr jsme navštívili intuitivní muzeum zvuku v Gmündu. Fotovideo můžete shlédnout zde https://www.youtube.com/watch?v=3tJdJA4dmfk&feature=share

OP PIK - výzvy IV a V OP PIK Technologie

15.11.2016

OP PIK - výzvy IV a V OP PIK Technologie:

Dobrý den,

Informujeme, že byly vyhlášeny dlouho očekávané a odkládané výzvy IV a V OP PIK Technologie, jak pro začínající podniky, tak pro ostatní. Více informací naleznete na odkaze http://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/

 

 

Pozvánka na hospitaci výuky matematiky v kombinovaném lyceu v Jevíčku

10.11.2016

Pozvánka na hospitaci výuky matematiky v kombinovaném lyceu v Jevíčku

Pracovní skupina Polytehchnické vzdělávání a Matematická gramotnost Vás v rámci projemtu Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice srdečně zve do: Gymnázia Jevíčko, v pondelí 12. 12. 2015 od 10:50 - 13:00 hod.

Na programu je: 10:55 - 11:40 hod. ukázka výuky matematiky v lyceu

                        11:50 - 13:00 hod. rozbor hospitace

Prihlašujte se do 30. 11. 2016 na email: region.hana@seznam.cz, nebo na tel.: 585 754 622

Pozvánku naleznete v příloze.