Základní informace o projektu


Najdete také zde: http://www.obcesobe.cz/
 

Název projektu:

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

 

 • reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001;
 • pilotní Projekt je hrazený plně ze zdrojů OP LZZ;
 • zapojit se mohou i obce a města, která nejsou členy Svazu;
 • doba trvání je od 1. května 2013 do 30. června 2015;
 • přímá finanční podpora do jednotlivých území je až 2,5 mil. Kč.

 

Projekt Podpora meziobecní spolupráce

Svaz měst a obcí ČR zahájil realizaci projektu, jehož cílem je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Zahraniční zkušenosti jednoznačně prokazují, že spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. To je také záměrem Svazu. Z dlouhodobého hlediska chceme docílit podpory státu pro meziobecní spolupráci. Stát by měl výrazně finančně podporovat obce, které budou spolupracovat v území na zajištění svých zákonných kompetencí.

Projekt umožní vytvořit pro podporu spolupráce obcí odborné a administrativní zázemí ve všech územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory ze strany Svazu, umožní vytvořit ucelené materiály za jednotlivá území. Ty se stanou podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak řešit dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové hospodářství, jak společně nakupovat energie či jiné služby apod. Bude jen na Vás, zástupcích obcí, pro jaké z navrhovaných řešení se rozhodnete – nebude to stát, který obcím diktuje shora, jak co má být, ale Vy sami.

 

Prodloužení projektu

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jako řídicí orgán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) k 9. dubnu 2015 schválilo prodloužení projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001. A to o pět měsíců, tedy do 30. listopadu 2015. Původně bylo ukončení stanoveno na 30. červen 2015.

 

Díky prodloužení projektu na podporu meziobecní spolupráce (MOS), zkráceně nazývaného "Obce sobě", budou moci týmy co nejlépe dokončit všechny potřebné práce a zajistit výstupy maximálně přínosné pro města i obec a jejich občany. Dojde tak mimo jiné k prodloužení spolupráce se smluvními partnery, kteří se budou chtít prodloužení účastnit a zároveň budou moci až do října 2015 v území i nadále působit dva členi realizačního týmu na pozicích koordinátor meziobecní spolupráce v území a pracovník pro tvorbu analýz a strategií.

 

V rámci prodloužené části projektu se budou realizovat dvě nové klíčové aktivity, které navazují na stávající aktivitu "Tvorba souhrnných dokumentů“:

 • „Platforma pro efektivní meziobecní spolupráci“ - účelem této klíčové aktivity je efektivní nastavení, metodické řízení, zahájení a podpora debaty v území v rámci vybraných volitelných témat, které se zaměří na hledání konkrétních způsobů řešení situace v území, zkoumání efektivity možných řešení, podporu konkrétních aktivit meziobecní spolupráce apod. 
 • „Tvorba Akčního plánu a rozvojových aktivit MOS“ - účelem této klíčové aktivity je zpracování základní verze akčních plánů v zapojených územích a jejich následné rozpracování do rozvojových aktivit meziobecní spolupráce, které chtějí obce na území správního obvodu obce s rozšířenou působnosti (SO ORP) na základě přijatého souhrnného dokumentu v území ORP realizovat.

 

V rámci prodloužení se bude i nadále poskytovat právní poradenství při založení (nebo transformaci již stávajícího) dobrovolného svazku obcí (DSO), vzniku servisních podpůrných center ve vazbě na aktivity v rámci „Platformy pro efektivní meziobecní spolupráci“. Případně budou připraveny další návrhy legislativních úprav k prohlubování meziobecní spolupráce (MOS).

 

Doposud byly díky projektu mimo jiné zpracovány příklady dobré praxe, vyšla brožura „Inspirujte se z meziobecní spolupráce“, uskutečnila se mezinárodní konference, setkání motivujících starostů, série Oficiálních setkání, projekt byl prezentován na řadě jednání a akcí, například Celostátní finanční konference, Krajská setkání aj.. Aktuálně například finišuje dopracování a schvalování analyticko-návrhových strategií. Ty popisují situaci v území v hlavních oblastech projektu, kterými jsou předškolní výchova a základní školství, sociální služby a odpadové hospodářství, a v jednom vybraném volitelném tématu. Výstupy se probírají i na Oficiálních setkáních, která se postupně konají. 


Více zde: http://www.obcesobe.cz/prodlouzeni-projektu/

 

Prostřednictvím projektu:

 • podpoříme starosty/zastupitele/mediátory MOS, kteří přispějí k porozumění a sounáležitosti mezi obcemi;
 • ve spolupráci s konkrétní obcí, nebo již existujícím dobrovolným svazkem obcí, zaměstnáme týmy, které budou připravovat podmínky pro budoucí meziobecní spolupráci na základě rozhodnutí volených představitelů daného území;
 • zmapujeme situaci v území a přispějeme k hledání společných řešení v povinných oblastech, řešených v rámci samostatné působnosti obcí:

        o předškolní výchovy a základního školství,

        o odpadového hospodářství,

        o sociálních služeb,

        o a dále ve volitelných oblastech, jejichž řešení obce v území preferují.

 • metodicky a odborně podpoříme diskuzi v území k dosažení efektivní meziobecní spolupráce;
 • detailněji rozpracujeme prostřednictvím akčních plánů rozvojové aktivity meziobecní spolupráce.

 

Projektem placený čtyřčlenný tým:

 • působí ve smluvní obci či stávajícím dobrovolném svazku obcí;
 • je zaměstnán smluvní obcí nebo již existujícím dobrovolným svazkem obcí, přičemž je na vůli zaměstnavatele, zda najme nové lidi, nebo využije stávajících zaměstnanců, a to jak z obcí, tak například i z MAS;
 • bude plnit úkoly vyplývající ze smluvního vztahu mezi Svazem a obcí, na základě pokynů ze strany realizačního týmu Projektu;
 • je obsazen pozicemi:

        o koordinátor meziobecní spolupráce v území (1,0 úvazku na dobu 19 měsíců),

        o pracovník pro tvorbu analýz a strategií (1,0 úvazku na dobu 19 měsíců),

        o tematický expert pro volitelnou oblast (0,3 - 1,2 úvazku na dobu 12 měsíců),

        o asistent (1,0 úvazku na dobu 19 měsíců).

 • v rámci aktivit v prodloužené části projektu je obsazen pozicemi:

        o koordinátor meziobecní spolupráce v území (1,0 úvazku na dobu 5 měsíců),

        o pracovník pro tvorbu analýz a strategií (1,0 úvazku na dobu 5 měsíců).

 

Projekt podporuje silné osobnosti v území – motivující starosty/zastupitele/mediátory MOS:

 • Dva starostové, příp. zastupitelé, jeden za obec a druhý za město, budou po dobu 15 měsíců finančně odměňováni za garanci úspěšnosti Projektu ve svém spádovém území. V rámci aktivit v prodloužené části projektu budou zapojeni i představitelé území, která nejsou smluvním partnerem projektu, jako tzv. mediátoři MOS. Kromě jejich ochoty zapojit se do realizace projektu půjde o následující předpoklady:

        o jsou uznávanou osobností v území,

        o mají přehled o situaci v území,

        o mají schopnost přesvědčit své kolegy o smysluplnosti meziobecní spolupráce,

        o přispívají ke vzniku podmínek pro rozvinutí meziobecní spolupráce,

        o mají jednoznačnou a nepřenositelnou zákonnou odpovědnost za rozvoj svého území.

 

Více zde: http://www.obcesobe.cz/o-projektu/