Klíčové aktivity:

1. Řízení projektu 

je jednou z povinných klíčových aktivit projektu. Realizační tým (RT) projektu je rozdělen na RT MAP a RT Implementace. Realizační tým projektu je složen z administrativního a odborného týmu:

- hlavní manažer projektu (administrativní tým)

- finanční manažer projektu (administrativní tým)

- Analytik 1 a 2 (odborný tým)

- Koordinátor 1 a 2 (odborný tým)

- Facilitátor 1 a 2 (odborný tým)

Efektivní řízení projektu a s ním související předávání informací bude probíhat zejména na základě sestaveného komunikačního plánu projektu. Nejčastější formou komunikace bude emailová pošta, telefonické konzultace a setkávání/porady. Pravidelně budou probíhat porady realizačního týmu, na kterých budou přítomni hlavní manažer projektu, finanční manažer projektu, koordinátoři, facilitátoři a analytici projektu, kteří budou informace předávat dále jednotlivým koordinátorům v rámci klíčových podaktivit.

Očekávanými výsledky jsou:

 • kvalitně řízené a realizované povinné aktivity projektu
 • odborná a administrativní podpora procesu místního akčního plánování

Dosažení výsledku se dokládá předložením těchto dokumentů:

 • průběžné zprávy o realizaci projektu (ZoR)
 • závěrečná zpráva o realizaci projektu (ZZoR)
   

2. Rozvoj a aktualizace MAP 

je jednou z povinných klíčových aktivit projektu. V rámci tohoto projektu budou realizovány podaktivity číslo 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12, 2.13, 2.14. V této aktivitě bude realizován a prohlubován proces společného místního akčního plánování s větším zapojením škol do tohoto procesu,  bude podpořen rozvoj partnerství v území a tím rozvíjen samotný MAP, dojde k aktualizaci dokumentace MAP a zpracování akčních plánů. 

Očekávanými výsledky jsou:

 • prohloubení procesu společného plánování v území, včetně procesu strategického plánování v samotných školách, prohloubení procesu spolupráce mezi školami a územím a rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánování i na další subjekty
 • rozvoj a aktualizace MAP, aktualizace dokumentace MAP včetně tvorbyakčních plánů

Dosažení výsledku se dokládá předložením těchto dokumentů:

 • aktualizovaný finální MAP s akčním plánem na dobu minimálně 12 měsíců po ukončení realizace projektu MAP II
   

3. Evaluace a monitoring MAP

je jednou z povinných klíčových aktivit projektu. Tato kl. aktivita v sobě zahrnuje aktivitu 3.1 Monitoring a evaluace MAP a 3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv. 

V rámci podaktivity 3.1: bude realizována minimálně 1 evaluace, která je zaměřena na vyhodnocení naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů. 

V rámci podaktivity 3.2: dojde k vyhodnocení procesů partnerství = co se podařilo a co by bylo potřeba zlepšit, vyhodnocení účinnosti, přínosů a dopadů aktivit na podporu rozvoje partnerství a podporu rozvoje kapacit, doporučení a úpravě procesů partnerství v MAP.

Dosažení výsledku klíčové aktivity bude doloženo prostřednictvím těchto dokumentů:

- Aktualizovaná analytická část
- Průběžné sebehodnotící zprávy a závěrečná sebehodnotící zpráva
 

4. Implementace MAP

je jednou z klíčových aktivit projektu. Kl. aktivita v sobě zahrnuje aktivity naplánované v ročním akčním plánu zpracovaném v rámci projektu MAP I a SR MAP I. Všechny aktivity immplementace budou pomáhat zaštiťovat jednotlivé PS , členové odborného týmu MAP II. V projektu MAP II budeme realizovat např.aktivity na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, přírodních věd a EVVO, workshopy v různých tématech, aj.