V projektu funguje od 01. 09. 2018 celkem 9 pracovních skupin (dále jen PS). Velikost PS je 5 – 9 členů včetně vedoucího. Každá PS má svého patrona, který nad PS dohlíží. Pracovní skupiny budou pracovat po dobu 34 měsíců v projektu, tj. do června 2021.


Povinné pracovní skupiny (dále jen PS):

  1. PS pro financování

 

  1. PS pro rovné příležitosti

 

  1. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 

  1. PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 

Nepovinné pracovní skupiny:

  1. PS Mateřské školy

                                       

  1. PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání – technické vědy

 

  1. PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků v přírodních vědách a EVVO

 

  1. PS Rozvoj kulturního povědomí dětí a vztah k místu

 

  1. PS Cizí jazyky