Společně pro rozvoj školství - MAP II ORP Prostějov (FACEBOOK)

 

 

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti (patron: Ing. Miroslava Zapletalová)

Od září 2019 začala probíhat „Autorská čtení“ v Městské knihovně v Prostějově. Každý měsíc je pro žáky ZŠ připraveno 1-3 čtení s vybranými autory. Dosud mohly školy navštívit čtení s Petrem Stančíkem, Petrou Braunovou, Peterem Stoličným a Lenkou Rožnovskou.

25. 10. 2019 PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti zrealizovala workshop „Lekce čtenářské dílny“. Jednalo se  o čtenářskou dílnu na II. stupni ZŠ v praxi. Další termíny pro „Lekce čtenářské dílny“ budou vypsány v 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Další aktivitou pracovní skupiny je „doplnění fundusu knihoven v základních školách“. Základní školy měly možnost si objednat celkem 10 knih, které jim budou dodány v druhém pololetí školního roku 2019/2020. K vybraným titulům knih budou školám dodány i pracovní listy zhotovené členkami PS ČG.

PS pro rozvoj matematické gramotnosti (patron: Ing. Ilona Božková)

V rámci pracovní skupiny Matematická gramotnost byly realizovány dva semináře zaměřené na práci s diferencovanou třídou v matematice. První seminář byl určen pro pedagogy I. stupně a druhý seminář byl pro učitele II. stupně ZŠ a nižších gymnázií. Lektorkou obou seminářů byla Mgr. Lenka Ondráčková ze vzdělávací agentury EDUPRAXE, s.r.o. Obsah seminářů byl aktualizovaný v souladu s novou legislativou týkající se problematiky inkluze a společného vzdělávání. Paní lektorka seznámila účastníky seminářů s diferencovaným vyučováním, kdy se žáci mohou učit na základě postupné náročnosti úkolů. Ukázala pedagogickým pracovníkům učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou třídou a praktické ukázky práce s kartičkami s diferencovanými úkoly – příklad dobré praxe.

Oba semináře byly hodnocené jako velice kvalitní a potřebné, díky odborným odpovědím paní lektorky, které vycházely z její praxe. Zásadní pro cílovou skupinu byly informace o problematice Inkluze a společného vzdělávání.

V návaznosti na tyto semináře pracovní skupina realizuje i druhou aktivitu. Jedná se o nabídku sad s úkoly pro práci s diferencovanou třídou v matematice. Tyto výukové materiály jsou určené pro učitele a mají jim usnadnit přípravu a samotnou výuku ve třídě, ve které je široké spektrum žáků. Jedná se o soubory laminovaných karet formátu A6 a pracovních listů s úkoly různé úrovně. V současné době probíhá zpracování dotazníků, které byly rozeslány na všechny školy do jednotlivých území MAS.

PS pro rovné příležitosti (patron: Bc. Petr Husička)

Pracovní skupina rovné příležitosti se v poslední době soustředila na analýzu dotazníkového šetření, které probíhalo v době před letními prázdninami. V době letních prázdnin pracovala právě pracovní skupina rovné příležitosti spolu se zaměstnanci MAP (místní akční plán) nad analýzou a vypracovávala jednotlivé kapitoly, které budou použity pro aktualizaci celého dokumentu MAP.

Na posledním setkání pracovní skupiny rovné příležitosti byl ještě jednou celý dokument připomínkován. K jednotlivým dílčím částem tzn. část dotazníku pro mateřské školy, malotřídní základní školy, úplné základní školy a základní umělecké školy byly sepsáno vyjádření pracovní skupiny. Zároveň setkání byl řešen plán aktivit na rok 2020. V roce 2020 se naše pracovní skupina plánuje opět zaměřit na školení, která se stala velmi populární a jsou vždy plně obsazena. Pracovní skupina by také ráda zrealizovala setkání školních asistentů (asistentů pedagogů), které bude zaměřeno na předávání zkušeností mezi asistenty.

PS pro rozvoj kulturního povědomí a pro rozvoj vztahu k místu, kde děti a žáci žijí (patron: Ing. Lenka Štěpánková)

Pracovní skupina v říjnu uspořádala „Kulatý stůl základního uměleckého vzdělávání“. Setkání se uskutečnilo 23. 10. v prostorách hudebního sálu ZUŠ V. Ambrose v Prostějově za přítomnosti Mgr. Elišky Kunčíkové, ředitelky ZUŠ V. Ambrose, Ladislava Gazdaga, ředitele ZUŠ Němčice nad Hanou a Ivana Malíka, ředitele ZUŠ Plumlov. Příležitost se sejít a otevřeně si popovídat využily zástupkyně jak mateřských tak základních škol. Úvodního slova a představení stručné historie základního uměleckého vzdělávání se ujala paní ředitelka Kunčíková. Na její slova navázal pan ředitel Gazdag, který představil poslání ZUŠ a krátce popsal akce ZUŠ Němčice nad Hanou, které pořádají pro děti a žáky. Poté se ke slovu dostaly ostatní účastnice setkání, kdy přítomným ředitelům sdělily své postřehy ohledně činnosti ZUŠ. Žádný dotaz nezůstal bez odpovědi. Zazněly slova chvály na dosavadní práci ZUŠ v regionu a objevily se i nové podněty na aktivity a činnost ZUŠ.

PS mateřské školy (patron: Mgr. Jaroslav Křivánek)

Pracovní skupina Mateřské školy pokračuje především v aktivitě „Putovní interaktivní herní sady - Včelka Bee-bot“. Během prázdnin došlo k pořízení pěti putovních sad programovatelných robotických hraček Bee-bot. Každá sada obsahuje šest včelek, dokovací nabíjecí stanici, základní sadu podložek a také soubor metodik. Rezervace termínu pro zapůjčení probíhá online a přihlásit se může kterákoliv MŠ v rámci MAP ORP Prostějov. Důležitým prvkem této aktivity byla realizace dvou úvodních workshopů, kde byla představena práce s touto pomůckou a její využití ve výuce. Ty proběhly na konci října a na začátku listopadu. Opakování tohoto workshopu je plánováno na začátek roku 2020. Po těchto workshopech byly předány putovní sady prvním MŠ a v této době již putují po celém území. Další aktivitou PS je podpora polytechnického vzdělávání v MŠ. Prozatím probíhají jednání ohledně rozpočtu a konkrétních plánovaných výstupů této aktivity. 

PS pro rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (patron: Mgr. Michal Kuděla)

Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání si vytyčila dva hlavní cíle, které, jak doufáme, povedou ke zlepšení stavu v této oblasti v našich mateřských a základních školách. Prvním cílem bylo vytipování nejrůznějších variant pomůcek, zejména stavebnic, které jsou v mateřských a základních školách používány. Po řadě konzultací s vedením škol a odbornými vyučujícími byl sestaven katalog polytechnických stavebnic, jejichž zakoupení bylo nabídnuto školám v našem ORP. Řada škol této nabídky s velkým díky využila a takřka padesátka základních a mateřských škol se může těšit na první dodávku polytechnických stavebnic.

Druhým cílem činnosti pracovní skupiny je zpracování didaktické „kuchařky“. Tedy souhrnného materiálu, který bude určen učitelům polytechnických předmětů a bude obsahovat celou řadu ukázkových hodin a postupů vedoucích ke zdokonalení dovedností žáků v oblasti práce s materiály, stavebnicemi či elektronikou v zapojených školách. Přípravy jsou již v plném proudu. Dokončení této sbírky je plánováno na první měsíce roku 2020 a již nyní se velmi těšíme na první reakce vyučujících z praxe.

PS pro rozvoj kompetencí dětí a žáků v přírodních vědách a EVVO (patron: Ing. Jaroslav Brzák)

Pracovní skupina EVVO v minulých měsících řešila dvě zásadní aktivity, přičemž jedna z nich byla už i zrealizována. Jednalo se souhrnnou aktivitu "děti pro krajinu", která byla rozdělena na dvě části a to na výsadbu ovocných stromů a realizaci zvýšených záhonů pro opylovače. Stromy byly rozvezeny realizačním týmem ve dnech 22.-23.10.2019 a zbylá část 14.11.2019. Zvýšené záhony budou realizovány ve školách na celém území projektu na jaře 2020. 

Pracovní skupina dále plánuje korespondenční soutěž pro žáky ZŠ a uspořádání metodických kabinetů / setkávání pedagogů přírodních věd.

PS cizí jazyky (patron: Ing. Ivana Nováková)

Pracovní skupina Cizí jazyky zrealizovala seminář pro učitele německého jazyka „Setkání učitelů německého jazyka“, který se konal dne 7. října 2019. První část semináře přednášela lektorka Mgr. K. Jansová z nakladatelství Klett a druhou Mgr. David Navrátil, učitel ze ZŠ E. Valenty v Prostějově. Účastníkům byly představeny aktivizující metody ve výuce cizích jazyků, nové formy výuky, novinky z oblasti aplikací ve výuce jazyků, byla představena skupina MAP a její činnost, kantoři si vyměňovali zkušenosti a poznatky z oblasti výuky jazyků. Účastníci semináře byly velmi spokojeni a shledali ho velmi přínosným pro jejich další činnost.

Na 19. března 2020 je naplánovaný seminář pro učitele anglického jazyka. Ještě do konce tohoto roku budou školy osloveny s nabídkou anglických knih, budou moci vybrat z 20 titulů v libovolné kombinaci 20 kusů knih. Začátkem roku 2020 budou na školy zaslány podklady a informace týkající se jazykové soutěže, která proběhne během 2. pololetí školního roku.

Aktuality pro měsíc listopad / prosinec:

  • 27.11.2019 Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10

Seminář pro pedagogy na téma: Kyberšikana a šikana z pohledu poradenských a pedagogických pracovníků ZŠ (*Centrum PRVoK Pdf UP v Olomouci, projekt E-Bezpečí: doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., PhDr. René Szotkowski, Ph.D. a *PhDr. Ludmila Mrkvicová, klinický psycholog, soudní znalec)

Tisková zpráva (430,3 KB)

  • 11.12.2019 Sokolovna Čelechovice na Hané, U Sokolovny 251, Čelechovice na Hané 798 16

Řídící výbor projektu „Společně pro rozvoj školství MAP II – ORP Prostějov“ (*aktualizace investičních priorit jednotlivých škol a školských subjektů, včetně spolků, které jsou součástí Strategického rámce MAP; *aktualizace analytické části dokumentace MAP II; *aktualizace strategické části dokumentace MAP II; *představení aktivit jednotlivých pracovních skupin)

 

Podrobnější informace o projektu, včetně aktuálních pozvánek a přihlášek na semináře můžete nalézt na facebookovém profilu https://www.facebook.com/Společně-pro-rozvoj-školství-MAP-II-ORP-Prostějov-225254538031878/.

 

Realizační tým projektu Společně pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov