Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov (MAP)

Nositelem (zpracovatelem) projektu je MAS Prostějov venkov o.p.s.

Více informací o projektu naleznete zde: 

http://www.maspvvenkov.cz/map-249/

Stav projektu: Termín realizace projektu: 1. 3. 2016 – 31. 10. 2017

Projektem je řešeno vybudování fungující platformy pro společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Prostějov k naplnění dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v regionu. Tato platforma bude sloužit k vzájemné výměně zkušeností především mezi zřizovateli škol, řediteli a učiteli škol, ale i dalšími aktéry a to i po skončení projektu. Výstupem projektu bude koncepční dokument MAP školství v SO ORP Prostějov. Pro území bude nastaveno směřování ve školství. 

MAS Region HANÁ, z.s. plní roli partnera bez finančního příspěvku.

Partner bude do projektu zapojen ve všech fázích tvorby místního akčního plánu. V rámci rozvoje partnerství bude přispívat se znalostí vlastního území, zkušenostmi s prací s cílovými skupinami a bude navrhovat vhodné zástupce do Řídícího výboru a pro účast na kulatých stolech. V rámci analytické části poskytne nejnovější verze strategických a koncepčních dokumentů k metaanalýze. V dalších fázích se bude aktivně účastnit připomínkování a schvalování dílčích částí MAP. Dále se partner bude podílet i na šíření výstupů projektu (min. bude o projektu informovat na svých webových stránkách). Důležitým přínosem zapojení partnera do projektu je velmi dobrá znalost území, na kterém působí a které je zároveň zahrnuto do realizace projektu. Prostřednictvím vlastní činnosti dlouhodobě spolupracuje s většinou relevantních aktérů v oblasti vzdělávání v území. Poskytne (a již při přípravě projektové žádosti poskytl) tak nezbytné know-how o daném území a jeho obyvatelích, aby aktivity projektu maximálně odpovídali specifikům i potřebám daného území a jeho obyvatel. Díky blízkosti MAS k obyvatelům oblasti, na kterém působí, bude lepší a efektivnější oslovení zástupců do Řídícího výboru MAP a účastníků jednotlivých akcí projektu pro účast na těchto akcích. Zapojení je důležité i z dlouhodobého hlediska, jelikož se budou v tomto programovacím období jednotlivé MAS zaměřovat i na metodickou podporu ZŠ a MŠ při realizací tzv. šablon v rámci OP VVV, příp. i při realizaci některých opatření SCLLD zaměřených na investiční potřeby škol z jejich území (v rámci IROP).

http://www.maspvvenkov.cz/map-249/kontakty/

Partner bude provádět tyto činnosti:

  • přispívání znalostmi vlastního území, zkušenostmi s prací s cílovou skupinou
  • navrhování vhodných zástupců do Řídícího výboru MAP a pro účast na kulatých stolech
  • poskytnutí nejnovější verze strategických a koncepčních dokumentů k metaanalýze,
  • připomínkování a schvalování dílčích částí MAP,
  • podílení se na šíření výstupů projektu (min. informace na webových stránkách)

Pracovní setkání k MAP v Čelechovicích na Hané