15.výzva MAS Region HANÁ 2014

Výzva: RH 15-2014/1
Název SPL: Strategický plán LEADER Regionu HANÁ
Kolo příjmu PRV: 20

MAS Region HANÁ vyhlašuje 15. VÝZVU k předkládání projektů v souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LEADER. Žadatelé mohou své projekty předkládat v termínu do 14.února 2014.

V 15. výzvě je vyhlášena následující Fiše:

Fiche 3 (188,3 KB)

Předpokládaný časový harmonogram administrace 15. výzvy -  ke stažení zde (48,0 KB)

Upozorňujeme, že 15. výzva je vyhlášena dle aktuálních pravidel PRV, a ve způsobu podávání a zpracování žádosti, jakož i ve způsobilosti výdajů mohou být změny oproti výzvám starším. Vyzýváme potenciální žadatele, aby projekty během přípravy konzultovali s pracovníky sekretariátu MAS, a to v pracovní dny od 8:00 hod do 14:00 hod. Doporučujeme konzultaci předem telefonicky dohodnout.

Pravidla ve své aktuální podobě a se všemi doplňujícími soubory naleznete na stránkách www.szif.cz

Manuál pro hodnotitele, upřesňující přidělení bodů u jednotlivých kritérií, je  ke stažení zde (102,5 KB)

Žádost pro 15. výzvu

Žádost se podává v elektronické i tištěné formě, v kanceláři MAS Region HANÁ osobně, za přítomnosti statutárních zástupců žadatele s právem podpisu (případně zástupce s ověřenou plnou mocí). Žádost se podává včetně všech stanovených povinných příloh. Neúplné žádosti nebudou přijaty.

!! Žádosti podané na formuláři z jiné výzvy nemohou být přijaty!! (Správný formulář žádosti má v pravém dolním rohu napsáno Kolo příjmu: 20)

Formulář žádosti pro 15. výzvu (448,7 KB)

Instruktážní list k vyplňování formuláře - je na www.szif.cz

Pozn.: pro prohlížení a vyplňování formulářů žádosti, Fichí (pdf) musíte mít nainstalovánu aktualizaci programu Adobe Acrobat.

Finanční alokace

Celková předpokládaná alokace na 15. výzvu bude veškerá dostupná alokace k datu zasedání výběrové komise, po převedení prostředků na realizaci opatření IV.1.1.. Při vyhlášení výzvy je tato  částka přibližně 486 562 Kč, a může být navýšena o přebytky a vrácené prostředky z projektů minulých výzev. O přesné částce rozhodne výběrová komise na základě aktuálního závazkování předešlých výzev a přebytků po vyúčtování realizovaných projektů (dle informace ze SZIF na portálu farmáře v den zasedání hodnotitelské komise). Prostředky budou použita na realizaci jedné fiche – č.3.

Způsobilé výdaje je možné realizovat od doby registrace projektů na RO SZIF, maximálně po dobu 24 měsíců od data podpisu Dohody, nejpozději však do 30.6.2015.

Konečným termínem pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na SZIF je termín stanovený v Dohodě o poskytnutí dotace. Zároveň je žadatel povinen předložit Žádost o proplacení ke kontrole na MAS 14 dní před datem uvedeným v Dohodě.

Termíny výzvy

Vyhlášení výzvy (= zahájení příjmu žádostí): 24 ledna 2014
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 14. února 2014
První – předběžné schválení (výběrovou komisí): změna 19. února 2014
Registrace projektů na RO SZIF (předpoklad): 4. března 2014
Konečné schválení projektů SZIF: červen 2014 (předpoklad)
Podpis dohody s úspěšnými žadateli: červen 2014 (předpoklad)
Max. délka realizace projektu: 24 měsíců, nejpozději však do 30.6.2015

Konečný termín pro předložení projektových žádostí je 14. února 2014 do 12:00 hod.

Místo realizace projektů

Projekty musejí být realizovány na území MAS Region HANÁ, na kterém je realizováno SPL, tedy na území obcí:
Bílovice-Lutotín, Bílsko, Bohuslavice, Brodek u Konice, Brezsko, Budetsko, Cechy pod Kosírem, Celechovice na Hané, Drahanovice, Dzbel, Hacky, Hluchov, Hnevotín, Hvozd, Jesenec, Kladky, Konice, Laškov, Lešany, Lipová, Loucany, Loucka, Lubenice, Ludmírov, Lutín, Námešt na Hané, Ochoz, Olbramice, Olšany, Pencín, Polomí, Ptení, Raková u Konice, Rakuvka, Senice na Hané, Senicka, Skrípov, Slatinice, Slatinky, Smržice, Starechovice, Stražisko, Suchdol, Tešetice, Ústín, Zdetín.

Podání žádosti o dotaci

Projektové žádosti přijímají pracovníci sekretariátu MAS Region HANÁ, na sekretariátu MAS v Těšeticích, Region Haná, o.s., Těšetice, č.p75, 783 46 Těšetice.

Konečný termín pro předložení projektových žádostí je 14. 2. 2014 do 12:00 hod.

Projekty budou přijímány pracovníky sekretariátu MAS v termínu od vyhlášení výzvy do ukončení příjmu standardně ve dnech úterý, čtvrtek, od 8:00 do 14:00, v případně potřeby lze telefonicky dohodnout i jiný termín.

Informace, školení pro žadatele

Pro potenciální žadatele a zájemce o dotaci bude uspořádáno školení, a to v termínu: 29.1.2014 v 9:00 hodin.
Školení proběhne v sídle MAS v Těšeticích, prosím přijďte všichni včas, s připravenými dotazy k vašim projektům.

Informace a konzultace pro žadatele 15. výzvy podávají pracovníci MAS. Kontakt na manažera MAS: Ing. Jaroslav Brzák, Tel.: 605 174 701, jarek.brzak@post.cz

Způsob hodnocení
Pravidla pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů

Při hodnocení projektů bude postupováno v souladu s pravidly LEADER a s postupy ve schváleném SPL Regionu HANÁ. Postupy dále upravují schválené interní dokumenty ID04 Směrnice pro hodnocení a výběr projektů a ID07 Jednací řád Výběrové komise MAS (ke stažení v sekci dokumenty):

Hodnotit se budou pouze projekty, které prošly předešlými administrativními kontrolami a splňují kritéria přijatelnosti. Každá Fiche má pevně stanovena kritéria přijatelnosti, která jsou všem žadatelům předem známá (v textu fiche). Pro hodnocení projektů je jmenována výběrová komise, která je složena z devíti členů a vždy minimálně tři členové budou ze zástupců soukromé sféry a minimálně dva členové ze zástupců veřejné sféry (minimálně polovina členů výběrové komise bude ze soukromé sféry).

Hodnocení proběhne ve dvou fázích:
1. Veřejná obhajoba projektu – každý žadatel výběrové komisi představí svůj projekt.
2. Výběrová komise provede výběr projektů dle hodnotících kritérií, která jsou platná pro konkrétní opatření, Fichi, v rámci kterých je na projekt žádána dotace.

Bodování bude transparentní, dohledatelné, konkrétní a jednoznačné. Pro bodování se členové výběrové komise budou řídit kritérii a bodovacím systémem dle schválených platných Fichí, aby se v případě sporů bylo možno opřít o tento dokument. Dokument bude sloužit i jako prostředek pro provádění kontrol. Dále se výběrová komise řídí interním dokumentem ID04 - Směrnice pro hodnocení a výběr projektů, která je ke stažení v sekci Dokumety – Interní dokumenty MAS.

Každý projekt bude hodnocen všemi, tedy pěti až devíti členy výběrové komise, kromě členů, kteří by mohli  být ve střetu zájmu. Výsledný bodový zisk projektu je vypočten jako průměr hodnocení jednotlivých hodnotitelů.

Ve střetu zájmu je každý hodnotitel, který je z obce ve které se má posuzovaný projekt realizovat. Tento hodnotitel tedy daný projekt vůbec nehodnotí, a bodový zisk projektu je tedy vypočten jako průměr bodového hodnocení zbývajících hodnotitelů, kteří nejsou ve střetu zájmů.

!!! Pozor, změna:

Veřejná obhajoba projektů a hodnocení komisí proběhne dne 19.2. 2014 od 14:00.

Preferenční kritéria (výběrová, bodování) jsou podrobně popsána v jednotlivých Fichích.

Manuál pro hodnotitele, upřesňující přidělení bodů u jednotlivých kritérií, je  ke stažení zde (102,5 KB)

Výběr projektů bude probíhat na základě sestaveného žebříčku dle nejvyššího počtu bodů a výší přidělených finančních prostředků na každé opatření – Fichi. Výběrová komise vyhotoví seznam vybraných projektů dle pořadí a stanovené výše podpory.

Ukončení příjmu žádostí

V řádném termínu do 14.2.2014 byly přijaty celkem 4 žádosti o poskytnutí dotace v programu LEADER - 15. výzva. 
Přehled zaregistrovaných žádostí: - ke stažení zde (329,1 KB)

Podrobná tabulka s projekty 15. výzvy

Výběr projektů

Podrobnosti k zasedání výběrové komise, včetně zápisu a přehledu vybraných a nevybraných projektů naleznete zde