12. výzva MAS Regionu HANÁ 2012

Výzva: RH 12-2012/2
Název SPL: Strategický plán LEADER Regionu HANÁ 
Kolo příjmu PRV: 16

MAS Region HANÁ vyhlašuje 12. VÝZVU k předkládání projektů v souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LEADER. Žadatelé mohou své projekty předkládat v termínu do 3. května 2012.

Ve 12. výzvě jsou vyhlášeny následující Fiše:

Fiche 3 (188,9 KB)  - Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury
Fiche 4 (188,8 KB)  - Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby
Fiche 5 (185,1 KB)  - Kulturní dědictví

Předpokládaný časový harmonogram administrace 12. výzvy -  ke stažení zde (128,4 KB)

Upozorňujeme, že 12. výzva je vyhlášena dle nových pravidel PRV, a ve způsobu podávání a zpracování žádosti, jakož i ve způsobilosti výdajů jsou výrazné změny oproti výzvám 11 a starším. Vyzýváme potenciální žadatele, aby projekty během přípravy konzultovali s pracovníky sekretariátu MAS, a to v pracovní dny od 8:00 hod do 14:00 hod. Doporučujeme konzultaci předem telefonicky dohodnout.

Pravidla ve své aktuální podobě a se všemi doplňujícími soubory naleznete na stránkách www.szif.cz

Manuál pro hodnotitele, upřesňující přidělení bodů u jednotlivých kritérií, je  ke stažení zde (102,0 KB)

Žádost pro 12. výzvu

Žádost se podává v elektronické i tištěné formě, v kanceláři MAS Region HANÁ osobně, za přítomnosti statutárních zástupců žadatele s právem podpisu. Žádost se podává včetně všech stanovených povinných příloh. Neúplné žádosti nebudou přijaty.

Formulář žádosti je oproti minulým výzvám inovovaný, a zčásti nahrazuje dříve podávanou "osnovu projektu", která se dnes již nepožaduje. Jediný správný formulář žádosti pro 12. kolo je ke stažení zde na této www stránce. Pozor, formulář se liší i od těch z 11 a 10. výzvy.

!! Žádosti podané na formuláři z jiné výzvy nemohou být přijaty!! (Správný formulář žádosti má v pravém dolním rohu napsáno Kolo příjmu: 16)

Formulář žádosti pro 12. výzvu (471,5 KB)

Instruktážní list k vyplňování formuláře (144,2 KB)

Pozn.: pro prohlížení a vyplňování formulářů žádosti, Fichí (pdf) musíte mít nainstalován program Adobe Acrobat verze 8 a vyšší.

Finanční alokace

Celková alokace na 12. výzvu bude přibližně 2 234 871 Kč, o přesné částce rozhodne výběrová komise na základě aktuálního závazkování předešlých výzev a schválené alokace na MAS na rok 2012. O konečném přidělení jednotlivých částek na projekty v jednotlivých Fichích rozhodne hodnotitelská komise. Pro fichi č. 3 předpokládáme alokaci 22,38 %. Kč, pro fichi č. 5 také 22,38 %, a pro fichi č. 4 kde předpokládáme největší převis poptávky veškerou zbývající alokaci.

Způsobilé výdaje je možné realizovat od doby registrace projektů na RO SZIF, maximálně po dobu 24 měsíců od data podpisu Dohody.

Konečným termínem pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na SZIF je termín stanovený v Dohodě o poskytnutí dotace. Zároveň je žadatel povinen předložit Žádost o proplacení ke kontrole na MAS 14 dní před datem uvedeným v Dohodě.

Termíny výzvy

Vyhlášení výzvy (= zahájení příjmu žádostí): 11 dubna 2012
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 3. května 2012
První – předběžné schválení (výběrovou komisí): 10. května 2012
Registrace projektů na RO SZIF (předpoklad): 10. června 2012
Konečné schválení projektů SZIF: listopad 2012 (předpoklad)
Podpis dohody s úspěšnými žadateli: prosinec 2012 (předpoklad)
Max. délka realizace projektu: 24 měsíců

Konečný termín pro předložení projektových žádostí je 3. května 2012 do 13:00 hod.

Místo realizace projektů

Projekty musejí být realizovány na území MAS Region HANÁ, na kterém je realizováno SPL.

Podání žádosti o dotaci

Projektové žádosti přijímají pracovníci sekretariátu MAS Region HANÁ, na sekretariátu MAS v Těšeticích, Region Haná, o.s, Těšetice, č.p75, 783 46 Těšetice.

Konečný termín pro předložení projektových žádostí je 3. 5. 2012 do 13:00 hod.

Projekty budou přijímány pracovníky sekretariátu MAS standardně ve dnech úterý, čtvrtek, od 8:00 do 14:00, v případně potřeby lze telefonicky dohodnout i jiný termín.
Projekty nebudou přijímány v pondělí 30.4.2012.

Informace, školení pro žadatele

Pro potenciální žadatele a zájemce o dotaci bude uspořádáno školení, a to v termínu: 19.4.2012 v 15:00 hodin

Školení proběhne v  přísálí sálu Městyse Náměšť na Hané, prosím přijďte všichni včas, s připravenými dotazy k vašim projektům. Vzhledem k výrazným změnám ve způsobu podávání žádostí doporučujeme všem žadatelům účast.

Způsob hodnocení
Pravidla pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů

Při hodnocení projektů bude postupováno v souladu s pravidly LEADER a s postupy ve schváleném SPL Regionu HANÁ:

Hodnotit se budou pouze projekty, které prošly předešlými administrativními kontrolami a splňují kritéria přijatelnosti. Každá Fiche má pevně stanovena kritéria přijatelnosti, která jsou všem žadatelům předem známá (v textu fiche). Pro hodnocení projektů je jmenována výběrová komise, která je složena z devíti členů a vždy minimálně tři členové budou ze zástupců soukromé sféry a minimálně dva členové ze zástupců veřejné sféry (minimálně polovina členů výběrové komise bude ze soukromé sféry).

Hodnocení proběhne ve dvou fázích:
1. Veřejná obhajoba projektu – každý žadatel výběrové komisi představí svůj projekt.
2. Výběrová komise provede výběr projektů dle hodnotících kritérií, která jsou platná pro konkrétní opatření, Fichi, v rámci kterých je na projekt žádána dotace.

Bodování bude transparentní, dohledatelné, konkrétní a jednoznačné. Pro bodování se členové výběrové komise budou řídit kritérii a bodovacím systémem dle schválených platných Fichí, aby se v případě sporů bylo možno opřít o tento dokument. Dokument bude sloužit i jako prostředek pro provádění kontrol.

Každý projekt bude hodnocen všemi, tedy devíti členy výběrové komise, kromě členů kteří by mohli  být ve střetu zájmu. Výsledný bodový zisk projektu je vypočten jako průměr hodnocení jednotlivých hodnotitelů.

Ve střetu zájmu je každý hodnotitel, který je z obce ve které se má posuzovaný projekt realizovat. Tento hodnotitel tedy daný projekt vůbec nehodnotí, a bodový zisk projektu je tedy vypočten jako průměr bodového hodnocení zbývajích hodnotitelů, kteří nejsou ve střetu zájmů.

Preferenční kritéria (výběrová, bodování) jsou podrobně popsána v jednotlivých Fichích.

Manuál pro hodnotitele, upřesňující přidělení bodů u jednotlivých kritérií, je  ke stažení zde (102,0 KB)

Výběr projektů bude probíhat na základě sestaveného žebříčku dle nejvyššího počtu bodů a výší přidělených finančních prostředků na každé opatření – Fichi. Výběrová komise vyhotoví seznam vybraných projektů dle pořadí a stanovené výše podpory.

Ukončení příjmu žádostí
Dne 3.5.2012 byl ukončen příjem projektů 12. výzvy. Celkem bylo zaregistrováno 23 projektů. Ve fichi 3 jsou podány 4 projekty, ve Fichi 4 celkem 17 projektů, Ve Fichi 5 jsou podány 2 projekty.

Přehled zaregistrovaných projektů (56,5 KB)

Podrobná tabulka s projekty 12. výzvy

Výběr projektů

Podrobnosti k zasedání výběrové komise, včetně zápisu a přehledu vybraných a nevybraných projektů naleznete zde