11.výzva MAS Region HANÁ 2012

Výzva: RH 11-2012/1

MAS Region HANÁ vyhlašuje 11. VÝZVU k předkládání projektů v souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LEADER. Žadatelé mohou své projekty předkládat v termínu do 16. ledna 2012.

V 11. výzvě jsou vyhlášeny následující Fiše:

Fiche 1 (175,7 KB)  - Rozvoj zemědělských podniků
Fiche 2 (176,9 KB)  - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Fiche 4 (179,3 KB)  - Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby
Fiche 8 (176,0 KB)  - Podpora podnikání v regionu

Předpokládaný časový harmonogram administrace 11. výzvy -  ke stažení zde (49,0 KB)

Upozorňujeme, že 11. výzva je vyhlášena dlo nových pravidel PRV, a ve způsobu podávání a zpracování žádosti, jakož i ve způsobilosti výdajů jsou výrazné změny oproti výzvám 8 a starším. Vyzýváme potenciální žadatele, aby projekty během přípravy konzultovali s pracovníky sekretariátu MAS, a to v pracovní dny od 8:00 hod do 14:00 hod. Doporučujeme konzultaci předem telefonicky dohodnout.

Pravidla ve své aktuální podobě a se všemi doplňujícími soubory naleznete na stránkách www.szif.cz

Manuál pro hodnotitele, upřesňující přidělení bodů u jednotlivých kritérií, je  ke stažení zde (102,0 KB)

Žádost pro 11. výzvu

Žádost se podává v elektronické i tištěné formě, v kanceláři MAS Region HANÁ osobně, za přítomnosti statutárních zástupců žadatele s právem podpisu.

Formulář žádosti je oproti minulým výzvám kompletně inovovaný, a zčásti nahrazuje dříve podávanou "osnovu projektu", která se dnes již nepožaduje. Jediný správný formulář žádosti pro 11. kolo je ke stažení zde na této www stránce. Pozor, formulář se liší i od těch z 10 a 9. výzvy.

Formulář žádosti pro 11. výzvu (470,6 KB)

Instruktážní list k vyplňování formuláře (144,2 KB)

Pozn.: pro prohlížení a vyplňování formulářů žádosti, Fichí (pdf) musíte mít nainstalován program Adobe Acrobat verze 8 a vyšší.

Přílohy podání žádosti

Finanční alokace

Celková alokace na 11. výzvu bude 3 000 000 Kč. O konečném přidělení jednotlivých částek na projekty v jednotlivých Fichích rozhodne hodnotitelská komise.

Způsobilé výdaje je možné realizovat od doby registrace projektů na RO SZIF, maximálně po dobu 24 měsíců od data podpisu Dohody.

Konečným termínem pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na SZIF je termín stanovený v Dohodě o poskytnutí dotace. Zároveň je žadatel povinen předložit Žádost o proplacení ke kontrole na MAS 14 dní před datem uvedeným v Dohodě.

Termíny výzvy

Vyhlášení výzvy (= zahájení příjmu žádostí): 14 prosince 2011
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 16. ledna 2012
První – předběžné schválení (výběrovou komisí): 24. ledna 2012
Registrace projektů na RO SZIF (předpoklad): 9. února 2012
Konečné schválení projektů SZIF: květen 2012 (předpoklad)
Podpis dohody s úspěšnými žadateli: červen 2012 (předpoklad)
Max. délkace projektua realiz: 24 měsíců

Konečný termín pro předložení projektových žádostí je 16. ledna 2012 do 13:00 hod.

Místo realizace projektů

Projekty musejí být realizovány na území MAS Region HANÁ, tedy na území obcí:

Bílsko, Bohuslavice, Čechy pod Kosířem, Čelechovice na Hané, Drahanovice, Hačky, Hněvotín, Hvozd, Laškov, Loučany, Loučka, Luběnice, Lutín, Náměšť na Hané, Ochoz, Olbramice, Olšany u Prostějova, Pěnčín, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka, Senice na Hané, Senička, Slatinice, Slatinky, Smržice, Stařechovice, Těšetice, Ústín.

Podání žádosti o dotaci

Projektové žádosti přijímají pracovníci sekretariátu MAS Region HANÁ, na sekretariátu MAS v Těšeticích, Region Haná, o.s, Těšetice, č.p75, 783 46 Těšetice.

Konečný termín pro předložení projektových žádostí je 16. 1. 2012 do 13:00 hod.

Projekty budou přijímány pracovníky sekretariátu MAS standardně ve dnech úterý, čtvrtek, od 8:00 do 14:00, v případně potřeby lze telefonicky dohodnout i jiný termín.

Informace, školení pro žadatele

Pro potenciální žadatele a zájemce o dotaci budou uspořádány 2 školení (stejná), a to v termínech:
6.1.2012 ve 14:00 hodin
9.1.2012 v 15:00 hodin

Školení proběhnou v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích, prosím přijďte všichni včas, s připravenými dotazy k vašim projektům. Vzhledem k výrazným změnám ve způsobu podávání žádostí doporučujeme všem žadatelům účast.

Způsob hodnocení

Při hodnocení projektů bude postupováno v souladu s pravidly LEADER a s postupy ve schváleném SPL Regionu HANÁ:

Hodnotit se budou pouze projekty, které prošly předešlými administrativními kontrolami a splňují kritéria přijatelnosti. Každá Fiche má pevně stanovena kritéria přijatelnosti, která jsou všem žadatelům předem známá (v textu fiche). Pro hodnocení projektů je jmenována výběrová komise, která je složena z devíti členů a vždy minimálně tři členové budou ze zástupců soukromé sféry a minimálně dva členové ze zástupců veřejné sféry (minimálně polovina členů výběrové komise bude ze soukromé sféry).

Hodnocení proběhne ve dvou fázích:
1. Veřejná obhajoba projektu – každý žadatel výběrové komisi představí svůj projekt.
2. Výběrová komise provede výběr projektů dle hodnotících kritérií, která jsou platná pro konkrétní opatření, Fichi, v rámci kterých je na projekt žádána dotace.

Bodování bude transparentní, dohledatelné, konkrétní a jednoznačné. Pro bodování se členové výběrové komise budou řídit kritérii a bodovacím systémem dle schválených platných Fichí, aby se v případě sporů bylo možno opřít o tento dokument. Dokument bude sloužit i jako prostředek pro provádění kontrol.

Preferenční kritéria (výběrová, bodování) jsou podrobně popsána v jednotlivých Fichích.

Manuál pro hodnotitele, upřesňující přidělení bodů u jednotlivých kritérií, je ke stažení zde (102,0 KB)

Výběr projektů bude probíhat na základě sestaveného žebříčku dle nejvyššího počtu bodů a výší přidělených finančních prostředků na každé opatření – Fichi. Výběrová komise vyhotoví seznam vybraných projektů dle pořadí a stanovené výše podpory.

Ukončení příjmu žádostí

Dne 16.1.2012 byl ukončen příjem projektů 11. výzvy. Celkem bylo zaregistrováno 21 projektů. Ve fichi 1 je podáno 6 projektů, ve Fichi 2 1 projekt, Ve Fichi 4 celkem 11 projektů a ve Fichi 8 je podán 1 projekt.

Přehled zaregistrovaných projektů (59,0 KB)

Podrobná tabulka s projekty 11. výzvy

Výběr projektů

Podrobnosti k zasedání výběrové komise, včetně zápisu a přehledu vybraných a nevybraných projektů naleznete zde