Hodnotit se budou pouze projekty, které prošly předešlými administrativními kontrolami a splňují kritéria přijatelnosti.

Každá Fiche bude mít pevně stanovena kritéria přijatelnosti, která budou vždy všem žadatelům předem známá. Pro každou výzvu bude jmenována výběrová komise, která bude složena z minimálně pěti členů a vždy nejméně tři členové budou ze zástupců soukromé sféry a dva členové ze zástupců veřejné sféry.

Výběrová komise bude jmenována vždy na čtyřleté funkční období. V každé komisi pro jednotlivé Fiche je přítomen odborník, který uvedenou hodnotící činnost má v popisu práce či se touto činností zabývá. Pokud člen hodnotící komise bude se žádostí jakoukoliv formou provázán, nebude danou žádost hodnotit.

Hodnocení proběhne ve dvou fázích:

1. Veřejná obhajoba projektu – každý žadatel výběrové komisi představí svůj projekt.

2. Výběrová komise provede výběr projektů dle hodnotících kritérií, která jsou platná pro konkrétní opatření, Fichi, v rámci kterých je na projekt žádána dotace. Jeden projekt budou hodnotit vždy tři členové výběrové komise. V případě velkého rozdílu přidělených bodů obodují projekt společně všichni členové výběrové komise.

Bodování bude transparentní, dohledatelné, konkrétní a jednoznačné. Pro bodování se členové výběrové komise budou řídit směrnicí, která bude řešit kritéria a bodovací systém, aby se v případě sporů bylo možno opřít o tento dokument. Dokument bude sloužit i jako prostředek pro provádění kontrol.

Preferenční kritéria (výběrová, bodování) jsou podrobně popsána v jednotlivých Fichích.

 

Postupy při výběru projektů

Výběr projektů bude probíhat na základě sestaveného žebříčku dle nejvyššího počtu bodů a výší přidělených finančních prostředků na každé opatření – Fichi. Tímto způsobem se zabezpečí vyloučení lidského faktoru při hodnocení, kritéria budou jednoznačně stanovena a dojde k tomu, že schvalované projekty budou v souladu se strategií a odpovídat vyhlášené Fichi. Výběrová komise vyhotoví seznam vybraných projektů dle pořadí a stanovené výše podpory.

Způsob zajištění osob, které se budou podílet na hodnocení a výběru projektů

Výběrová komise bude minimálně 5ti členná a bude v ní zastoupen odborník na danou problematiku. V regionu MAS je dostatek fundovaných lidí, kteří budou ve výběrových komisích pracovat. Každý člen bude do výběrové komise jmenován jmenovacím dekretem, kde se zaváže, že nebude hodnotit projekt, pokud je s ním jakýmkoliv způsobem svázán.

Opravné postupy

Každý rozhodovací proces musí mít opravné a odvolací prostředky. Pokud dojde k nějakým pochybnostem či nejasnostem, v první řadě tento problém bude řešit manažer v součinnosti s monitorovacím výborem, v případě neshody odborná pomoc pracovníků RO SZIF, případně pracovníků MZe ČR, kteří mají v náplni práce metodickou pomoc.