Propagace SPL probíhá na více úrovních:

 • v prvé řadě na internetových stránkách MAS Region HANÁ – www.regionhana.cz
 • na veřejných jednáních MAS
 • na seminářích, workshopech a školeních, kde jsou pravidelně zváni nejen zástupci obcí, ale i neziskové subjekty a všichni podnikatelé, ať už ze zemědělství či z jiných oboru podnikání
 • informacemi v obecních zpravodajích a na obecních vývěsných tabulích

Vyhlášení příjmu žádostí bude probíhat formou výzvy, která bude mít předepsanou strukturu a bude obsahovat:

 • druh opatření Fiche
 • cíl opatření Fiche
 • popis financovaných opatření
 • vymezení území
 • vymezení žadatelů
 • vymezení způsobilých výdajů, formu a výši podpory
 • termín realizace, termín vyhlášení a ukončení výzvy
 • místo pro podání žádostí a způsob podání
 • odkaz na podrobnější informace k podání žádosti, kde bude formulář žádosti a podrobné instrukce k vyplnění

Výzva bude vyhlášena vždy nejméně tři týdny před konečným termínem podání žádostí, bude se vztahovat k radou schváleným jedné Fichi. Výzva bude vyhlášena minimálně 1x za rok.

Výzva k předkládání projektů ke každé Fichi bude zveřejněna na webových stránkách, v obecních zpravodajích, případně v místních novinách, na úředních deskách obecních úřadů.. Tímto se zabezpečí informování o vyhlášené výzvě všem potencionálním příjemcům podpory bez možnosti upřednostňovat jakoukoliv skupinu příjemců podpory. Jsou také vydávány informační brožury, letáky, či příručka pro žadatele, které o výzvách podrobněji informují.

V průběhu realizace SPL budou vydávány informační a prezentační materiály o realizovaných projektech, např. příručky dobré praxe, přehledy projektů apod.

Před každou vyhlášenou výzvou bude probíhat školení pro případné zájemce. Toto školení bude provádět externí firma nebo přímo pracovníci MAS, kteří mají zkušenosti s podáváním projektů. V sídle MAS bude k dispozici manažer a administrativní pracovnice, kteří budou po celou dobu žadatelům k dispozici jak radou odbornou, tak i zajištěním administrativních služeb.

Administrativní postupy příjmu a registrace projektů

Předběžná administrativní kontrola při příjmu žádostí (z pohledu úplnosti, ne obsahové správnosti)

 • Kontrola žadatele – pracovník zkontroluje, zda žadatel splňuje definici příjemce pomoci
 • Kontrola projektu – pracovník zkontroluje, zda předmět projektu je v souladu s příslušnou Fichí
 • Kontrola příloh (fyzická, ne obsahová) – pracovník zkontroluje, zda žadatel předložil všechny povinné přílohy stanovené ve výzvě. V případě, že nebudou doloženy všechny povinné přílohy, nebude žádost zaregistrována a bude vrácena žadateli. Žadatel bude ihned na místě písemně informován o jejích důvodech a lhůta pro odstranění nedostatků bude 5-ti denní.

Při registraci žádosti bude vyplněn pomocný seznam příloh, ve kterém bude uvedeno, zda daná příloha byla předložena nebo zda není třeba.

Registrace projektů bude probíhat osobně do registru žádostí.

Administrativní kontrola následná (z pohledu obsahové správnosti)

Po skončení lhůty příjmu žádostí a lhůty pro doplnění bude probíhat kontrola administrativní a kontrola přijatelnosti. Kontrola bude probíhat formou čtyř očí, kdy manažer a administrativní pracovník vyplní seznam příloh a potvrdí, že žádost obsahuje veškeré doklady a jsou splněna veškerá kritéria přijatelnosti.

 • Kontrola žádosti – budou kontrolovány všechny údaje vyplněné v žádosti
 • Kontrola projektu – bude kontrolována, zda projekt obsahuje všechny kapitoly dle závazného vzoru obsahu projektu a zda jsou v projektu obsaženy patřičné informace. Závazný vzor obsahu projektu bude zveřejněn spolu s výzvou
 • Kontrola příloh – bude provedena obsahová kontrola všech doložených příloh

Výsledek kontroly všech projektů s podpisem pověřeného pracovníka MAS, bude zaslán žadatelům formou doporučeného dopisu či předán osobně. Žadatel, u kterého bude projekt vyřazen, se může ve lhůtě 5 pracovních dnů odvolat a dojde k novému přezkoumání. Pokud nedojde v tomto případě ke shodě, přezkoumání provede RO SZIF.

V sídle MAS budou k dispozici po celou dobu manažer a administrativní pracovník, kteří budou zodpovědní za veškerou evidenci, příjem žádostí, vypracování dopisů ohledně příjmu, závad, budou provádět registraci projektů ve speciálním přehledu přijatých žádostí. Tento přehled bude sloužit pro lepší orientaci a pro přehlednost podaných žádostí. Bude se zde zaznamenávat žadatel, opatření, celková částka, požadovaná částka, počet bodového ohodnocení, provedené kontroly, průběh realizace a čerpání dotace a další informace pro přehlednost administrace.