Plán monitoringu

Každá Fiche má stanoveny monitorovací indikátory. Tyto se budou za každý projekt a následně za celou Fichi a za celou MAS vyhodnocovat. K vyhodnocení  je potřeba:

Lidské zdroje:

Sekretariát, resp. manažer MAS

Předseda nebo místopředseda MAS

Monitorovací výbor

Prostředky uplatňované při monitoringu:

naplnění stanovených monitorovacích ukazatelů pro jednotlivé Fiche

průběžné zprávy a závěrečná zpráva o realizaci projektu

fyzické kontroly projektů

Prostředky, které budou uplatněny pro hodnocení programu:

naplnění stanovených hodnotících indikátorů pro jednotlivé Fiche, které jsou jednoznačně měřitelné a hodnotitelné

průběžné hodnotící zprávy a konečná hodnotící zpráva úspěšnosti Strategie MAS pro LEADER

 

Monitorovací kritéria jsou podrobně popsána v jednotlivých Fichích.

 

Způsoby ověřování monitorovacích kriterií

Kontrola a ověřování monitorovacích kritérií bude probíhat v několika krocích:

  • MAS bude provádět v průběhu realizace projektů kontroly naplňování monitorovacích kritérií. Z každé kontroly bude vyhotoven protokol.
  • Při předložení žádosti o proplacení MAS zkontroluje každý podpořený projekt.
  • Zástupce MAS se bude zúčastňovat kontrol řídících orgánů.