Revitalizace návsi obce Ospělov

Projekt LEADER 2014 - 15. výzva

Žadatel: Občanské sdružení Ospělov

Celkové náklady projektu předpokládané:   220 960 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 198 864  Kč

Dotace skutečná: 198 864 Kč

Stručný popis projektu:

Revitalizace návsi v obci Ludmírov místní část Ospělov. 
O.s. Ospělov je nositelem tohoto projektu. Pro zdárnou realizaci projektu byl přijat strategický partner - Obec Ludmírov.  Pokud bude projekt přijat, stane se hlavní náplní sdružení v roce 2014. O.s. Ospělov sdružuje 14 aktivních občanů Ospělova. Pokud se dělají podobné akce, jsou zapojení do realizace i rodinní příslušníci, to znamená, že realizace projetu se účastní 60 % obyvatel obce. V minulosti se ukázalo, že podobné akce sdružují občany a tito dle potřeby dobrovolně pomáhají při realizaci podobných akcí. V minulosti oprava kaple, v roce 2013 úprava obecní budovy.
Veškeré práce spojené s přípravou projektu a jeho dlouhodobá udržitelnost  bude řešena ve spolupráci s obcí Ludmírova a občany obce. V tomto případě se bude jednat o přípravu výsadby, úklid a pomocné práce. Vlastní realizace projektu bude řešena dodavatelsky odbornou firmou. Realizace bude  provedena na základě výběrového řízení. Výběrové řízení bude ve spoluprácí s obcí Ludmírov. 
Revitalizace návsi Ospělově o celkové řešené ploše 13 706 m2 spočívá v následujícím řešení. V hlavní - centrální části návsi ( rozšířená plocha v blízkosti místní kaple, obecní budovy, jedná se o prostor, kde se lidé scházejí, jsou zde promítána letní kina, v létě pak zde probíhají letní karnevaly)    bude o sazena altánem v těsné blízkosti stávajícího dětského koutu. Altán bude je určen jako titulní odpočinkové zařízení návsi. Dále zde budou osazeny nové herní prvky stávajícího dětského koutku a lavičky. Řešením centrální části návsi vznikne kulturně vybavený kout pro setkávání občanů, zejména pak mladých maminek s dětmi. Je potěšující, že se zvedá počet těchto malých dětí a maminek v obci. Centrální část je přímo semknuta s nově opravenou kaplí, sv. křížem a pomníkem padlých ze světové války. Tímto projektem se centrální část ucelí a zkulturní.
V centrální části budou vysazeny dvě nové lípy, které se rozlomily a bylo je nutno z bezpečnostních důvodů zkácet. Již naši předci se v této části obce odnepaměti scházeli pod lipami, které v současné době chybí a z důvodu kulturního dědictví našich předků je třeba je znovu osadit.
Bude provedeno z bezpečnostních a estetických důvodů  oplocení stávající požární nádrže.
V centrální části je nutná obnova stromů návsi.  Stávající ovocné na návsi jsou velmi špatné, tyto budou vytrhány.  Stávající nízké kultivary  se  nahradí novými ovocnými stromy vyššího vzrůstu a dostatečné hustoty výsadby, aby údržba travního porostu návsi byla bez problému pomcí stávajících mechanizačních prostředků obce. U požární nádrže budou osazeny vrby.