Připravujeme se pomáhat

Projekt LEADER 2012 - 11. výzva

Žadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - SDH Náměšť na Hané

Celkové náklady projektu předpokládané: 393 760 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 354 384 Kč

Dotace skutečná: 346 304 Kč

Stručný popis projektu:

Sbor dobrovolných hasičů ( dále jen SDH) v Náměšti na Hané byl založen v roce 1892 a nyní má 82členů z toho 56 mužů a 26žen. SDH Náměšť na Hané je organizační jednotkou občanského sdružení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, se sídlem v Praze 2, Římská 45/3. Již řadu desítek let je pro náš sbor základem a pýchou oddíl mladých  hasičů, ve kterém nyní čítáme 19 dětí od 6 do 15let. Dále 8 dorostenců ve věku 15-18 let, dvě družstva mužů a dvě družstva žen z toho jedno družstvo veteránek ve věku od 35let. Naše členská základna během posledních pár let velice omládla což přineslo do sboru větší aktivitu hned v několika oblastech. Základní a pro nás nejviditelnější oblast  je sportovní vyžití , kde se účastníme v sekci mládeže celostátní hry Plamen, v kategorii Muži, ženy, dorostenci a veteráni postupových soutěží SH ČMS a pohárových soutěží. Organizujeme kulturní a společenské akce. Tradičního velice oblíbený hasičský ples, stavění a kácení májky, pořádání hodového víkendu,pořádání dětského dne a přednášek  pro Základní a Mateřskou školu v Náměšti na Hané, pořádání hudebních zábav apod. Pro obec provádíme  obecně prospěšné aktivity jako jsou sběry železnou odpadu, čištění kanalizací, čištění koupaliště  a v neposlední řadě je to výjezdová skupina jednotky požární ochrany obce ve které jsme zařazení do kategorie JPO II. s nepřetržitou pohotovostí, výjezdem do 5min a začlenění do integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. Pro nás je sportovní vyžití , kterého se účastní až 40členů včetně dětí. V poslední době jsme zaznamenali nemalé úspěchy, družstva dětí a dorostů se pravidelně v celostátní soutěži hry Plamen umísťují na předních příčkách a v kategorii Muži a ženy si nevedeme hůře. Náš oddíl mladých hasičů figuruje na sportovní scéně již řadu desítek let a jeho celoročním úsilím je účast na celostátní hře Plamen a soutěží okresní ligy v požárním sportu. Zde soutěží mezi sebou v jednotlivých kategoriích až 20soutěžních kolektivů. V roce 2007 se mladí hasiči umístili v okresním kole na 2.místě a starší hasiči na 3.místě, v roce 2008 se v okresním kole mladí hasiči umístili na 5.místě a starší 4.místě , v okresní lize se umístili na místě 9. a 11. , tři dorostenci postoupili na krajské kolo, kde obsadili 5., 7.a 9.místo, v roce 2010 se v okresním kole mladí hasiči umístili na 3.místě a starší na 2.místě odtud postoupili na krajské kolo , kde se umístili na místě 6., dorostenci postoupili též na kraj a vybojovali 2. a 3.místo., v roce 2011 se mladí hasiči umístili v okresním kole na místě 2. a 9. a starší hasiči na místě 4. ( zde je vidět nárůst mladších dětí) , dorostenci opět postoupili na krajské kolo do Jeseníku kde vybojovali dvě 3. místa . Oddíl mladých hasičů jezdí pravidelně na dětské tábory do Janských Koupelí , kde se nachází ÚHŠ ( ústřední hasičská škola )nebo na Rusavu a pod. Abychom udrželi míru odborné  kvalifikace pro práci s dětmi, jezdí naši vedoucí mládeže pravidelně do UHŠ na přezkušování a obhajoby svých kvalifikací. Pro děti máme k dispozici 5 vedoucích mládeže  a jednoho hlavního vedoucího. Družstvo mužů se  již čtvrtý rok dostalo až na krajské kolo , kde jsme reprezentovali  Olomoucký kraj a v loňském roce 2010 se nám podařilo postoupit na republikové kolo a bojovat tak na MČR v PS. Sportovní  úspěchy mužů a žen: 
- v roce 2009 druhé místo můžu v okresním kole a postup na krajské kolo v Šumperku,  kde jsme se umístili na 8.místě
- v roce 2010 se družstvo mužů umístilo na okresním kole na 2.místě a krajské kolo v Lipníku nad Bečvou jsme vyhráli, odtud jsme postoupili na republikové kolo do Prahy kde jsme se umístili na 12.místě
- v roce 2011 se družstvo mužů umístilo v okresním kole na 1.místě a družstvo žen na místě 3., družstvo mužů se pak v krajském kole v Ostravě umístilo na 4.místě.  
Vybavení pro tolik družstev a soutěžících velice rychle stárne a  stojí nemalé peníze, což je nad naše síly. Veškerou sportovní výstroj a výzbroj si pořizujeme z vlastních prostředků sboru. Abychom mohli děti, dorost a ostatní družstva mužů a žen řádně připravit a poskytnout jim alespoň základní potřebné sportovní  podmínky pro bezpečnou a kvalitní přípravu v požárním sportu, musíme stávající sportovní vybavení jako jsou hadice, savice, armatury, požární čerpadlo a překážky obnovit, zmodernizovat a doplnit. 
Hlavním problémem je samotná technika a vybavení, které pochází z 80.let a za tu  dobu se na ní výrazně projevuje stáří a opotřebení. Nemáme vlastní plochu pro tréninky, cvičíme před hasičskou zbrojnicí popř. na travnatém hřišti v Loučanech. Vybraná část pokročilých sportovců je nucena trénovat na kvalitnějších překážkách a drahách jako je stadion TJ lokomotiva Olomouc, dráha HZS Olomouc, hřiště v Pěnčíně  popř. sportovní hala v Prostějově. Postupová soutěž se skládá ze tří disciplín (běh 100m překážek, štafeta 4x100m a požární útok) a i když je jen jednou do roka, trénovat a připravovat  se na ní  musí celý rok. Většina pohárových soutěží se skládá buď jen z požárního útoku a nebo ze závodů v běhu na 100m překážek.
Překážky, na kterých cvičíme, jsou doslova v havarijním stavu a pro děti překážky nemáme.  V zimních měsících využíváme prostor naší zbrojnice, kde oddíl mladých hasičů má svou klubovnu. Mladí hasiči se pravidelně každý týden schází, stejně jako družstva žen a mužů , která mají malou zasedací místnost pro schůze, školení a přednášky. Vybavení těchto místností je staré desítky let a moderní technika prakticky žádná.  Tyto prostory také uvolňujeme pro místní myslivecké sdružení pro pořádání schůzí apod. Schůzky se uskutečňují po celý rok. Oddíl mladých hasičů se schází každý pátek, u družstva mužů každý čtvrtek a družstva žen se schází každé úterý.
Prostor pro uskladnění sportovního materiálu máme jeden - v budově hasičské zbrojnice. Je  v havarijním stavu, proto bychom jej  rádi zrekonstruovali. 
Tento projekt je zaměřen na aktivity dětí a mládeže, mužů a žen, na zkvalitnění  a  modernizaci výstroje , výzbroje , techniky a samotného  zázemí.