Úprava veřejného prostranství na lesopark s kluzištěm

Projekt LEADER 2012 - 12. výzva

Žadatel: Obec Ústín

Celkové náklady projektu předpokládané:  889 996 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 370 832 Kč

Dotace skutečná: 297 327 Kč

Stručný popis projektu:

Projekt zpracovává požadavek na zkvalitnění životního prostředí v klidové zóně vesnice. V současnosti je pozemek (mimo část kluziště) nevyužívaný. V první části pozemku bude upraven a srovnán terén. Stávající vegetace bude z velké části ponechána. Pouze budou odstraněny dřeviny nebo jejich části, které by ohrožovaly bezpečnost návštěvníků. Prostranství bude doplněno o nové keře a stromy. Současná vegetace bude z velké části ponechána a pouze budou odstraněny dřeviny nebo jejich části, které by narušily koncepci projektu. Druhová skladba zeleně je limitována existencí nadzemního vedení ČEZu. Budou vytvořeny travnaté chodníky, které budou doplněny několika lavičkami, přístřešky (střídačky). Budou vytvořeny travnaté chodníky umožňující pohyb v šířce umožňující pohyb např. i s dětskými kočárky. Plocha bude doplněna několika odpadkovými koši, lavičkami, přístřešky (střídačky). Pro přístup na pozemek bude obnoven stávající ne příliš bezpečný můstek. Část pozemku, která je využívaná jako "divoké" kluziště bude upravena tak, aby se snížilo množství vody potřebné k vytvoření ledu pro bruslení (ledová plocha bude vytvořena nástřikem vody z potoku Stouska). Současně díky realizaci projektu bude zajištěn rychlý odtok vody po ukončení bruslařské sezóny. Prostor, který je prvoplánově určen pro kluziště bude možno využít jako hřiště.  Od okolního terénu bude kluziště odděleno terénní vlnou ve výši cca 20 cm.