Dětská zahrada

Projekt LEADER 2010 - 6. výzva

Žadatel: Obec Olšany u Prostějova

Celkové náklady projektu předpokládané: 594 466 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 445 849 Kč

Dotace skutečná: 445 849 Kč

Stručný popis projektu: 

Realizace projektu umožní mladým rodinám s dětmi využívat dětskou zahradu pro trávení volného času na pískovišti nebo herních prvcích, dospělým pro pořádání menších společných akcí, které přispějí ke vzájemnému sblížení obyvatel bytů. Využijí ji také noví obyvatele nedaleké lokality „Za farou“, kde bude v tomto roce zahájena výstavba 36 RD.  Projekt bude mít přínos i pro základní školu, která jej využije pro hodiny pracovního vyučování a rovněž pro trávení volného času žáků školní družiny nebo mezi odpoledním a dopoledním vyučováním. Z uvedeného tedy vyplývá, že cílovou skupinou projektu jsou především děti, mladí lidé a ženy. Míra využití bude značná.