Obnova kulturního dědictví obce Lutína

Projekt LEADER 2010 - 7. výzva

Žadatel: Obec Lutín

Celkové náklady projektu předpokládané: 120 500 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 108 450 Kč

Dotace skutečná:  108 450 Kč

Stručný popis projektu:

Hlavním záměrem je obnova dvou památek v obci Lutíně, a to sochy Jana Nepomuckého v Třebčíně z roku 1869 a kříže Panny Marie Lurdské v Lutíně z roku 1893. Obě díla jsou poškozena mechovinou, prachovou špínou a zbytky starých nátěrů. Hrany jsou na mnoha místech odlomené, vydrolené či navětralé. Některé prvky díla jsou ulomené. Obnovou památek dojde k zachování kulturní dědictví pro příští generace. Region HANÁ v současné době připravuje společný projekt na celém území, kde se chystá oprava památek místního významu. Tyto pak Region HANÁ nabídne v rámci propagace v cestovním ruchu k návštěvě pro turisty, kteří se o kulturu a historii zajímají. Obě památky jsou památkami místního významu, nejsou zapsány na seznamu památkově chráněných objektů.