Zateplení stropu a materiálně - technického vybavení sálu kulturního domu ve Střížově

Projekt LEADER 2010 - 6. výzva

Žadatel: Obec Drahanovice

Celkové náklady projektu předpokládané: 399 730 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 299 797 Kč

Dotace skutečná: 299 797 Kč

Stručný popis projektu: 

V současné době nedisponuje obec vyhovujícím sálem s příslušným zázemím, který by umožňoval realizaci jejich akcí a dalších společenských akcí pořádaných obcí a občany při nepříznivém počasí a v zimním období. Jedná se především o organizování soutěží pro mládež a dospělé, cvičení žen, taneční zábavy a plesy, přednášky cestovatelů, setkání seniorů obce, soutěže pro děti a dospělé, besídky a karnevaly MŠ, ZŠ a podobně. V části obce Střížov byl svépomocně v 60 tých letech vybudován KD, který má vyhovující sál s kvalitní parketovou podlahou. Jeho technické zázemí je ovšem zcela nevyhovující a neodpovídá současným hygienickým normám a požadavkům. Úplně chybí technická vybavenost, která by umožnila výdej občerstvení, možnost ohřevu nápojů, potravin a podobně.Při vytápění sálu dochází ke značným tepelným únikům, neboť stropy nemají vůbec žádnou tepelně - izolační vrstvu. Strop je nevhodně strukturován tak že v sále zhoršuje akustiku. Realizací projektu dojde k celkovému zateplení stropu, a tím výraznému efektu úspory energií a zlepšení komfortu při využívání objektu spolky v zimních měsících.