26.4 úterý

Dovolujeme si Vás informovat, že byla vyhlášena výzva pro příjem žádosti z Ministerstva zemědělství - program rozvoje venkova 2014-2020. 
2.kolo - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů - neproduktivní investice v lesích.

- Termín překládání žádostí je od 3.5 do 16.5.2016
- Výdaje na projekt jsou stanoveny od 100 000 Kč do 2 000 000 Kč
- Výše dotace až 100% způsobilých výdajů

- Pozemky musí být ve vlastnictví žadatele, spoluvlastnictví s min.50% podílem, nájem/pacht/vypůjčka/věcné břemeno (na dobu 5let)

 

Dotaci lze poskytnout na:

 • opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness prvků)

 • opatření k usměrňování návštěvnosti území (odpočinkové stanoviště, přístřešky, závory, tabule)

 • opatření k údržbě lesního prostředí (odkládání odpadků)

 • opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)

Dotaci nelze poskytnout na: 

 • stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství (tyto výdaje je možno financovat v rámci operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura),  

 • novou výsadbu/obnovu zeleně

 • provozní výdaje, následnou údržbu a péči

 • stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení, restaurování) a zhodnocení kulturního dědictví venkova, které zahrnuje např. kaple, drobnou sakrální architekturu – kapličky, křížové cesty, zvoničky, kulturní prvky venkovské krajiny a obcí – boží muka, smírčí kříže, sochy a sousoší svatých, pomníky obětem válek, bysty či sochy slavných rodáků, pamětní desky, památníky, kašny, historické mostky, apod., 

 • na rozhledny a lesokoutky. 

  

Povinné přílohy žádosti:

 • výpis z katastru nemovitostí

 • katastrální mapa

 • pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu - pravomocné a platné stavební povolení

 • stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace

 • půdorys stavby v odpovídajícím měřítku pokud není přílohou projektová dokumentace 

 

Kritéria přijatelnosti projektu:

 • projekt lze realizovat na PUPFL (pozemek určený k plnění funkcí lesa) na území ČR mimo území chráněných oblastí, oblastí natura 2000

 • PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou hospodářskou osnovou

 

Preferenční kritéria = Možný bodový zisk: 

 

1. Projekt je realizován v lesích zařazených do vybraných kategorií lesů zvláštního určení (tj. lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí) 

40 bodů

Hodnocení se provádí podle potvrzení OLH (vzor je součástí Žádosti o dotaci), že místo realizace se nachází na PUPFL zahrnutých do příslušné kategorie lesa dle zákona 289/1995 Sb.

 

2. Typ žadatele 

2.1 Obec, dobrovolný svazek obcí nebo jejich spolek, popř. subjekty, jejichž kapitál drží nejméně z 50 % obec, dobrovolný svazek obcí nebo jejich spolek. 

20 bodů

2.2 Soukromý vlastník, nájemce nebo pachtýř lesního pozemku, spolek vlastníků, nájemců nebo pachtýřů lesních pozemků, vysoké školy a školy zřízené kraji, popř. subjekty, jejichž kapitál drží nejméně z 50 % jeden z těchto subjektů. 

15 bodů

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Posuzuje se právní forma žadatele, případně vlastnická struktura žadatele.  

 

3. Žadatel předložil v daném kole na danou operaci pouze jednu žádost.

10 bodů

 

Žádosti budou přijímány přes portál farmář.