04.1 středa

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017:

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášeném krajském dotačním titulu Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017.
Jsme připraveni Vám pomoci se zpracováním a podáním žádosti. 
Níže posílám informace k Dotačnímu titulu č. 1 a č. 2:

Podpora budování a obnovy infrastruktury obce (příjem žádosti 20. 1. - 31. 1. 2017 do 12:00 hod.)

Cílem dotačního titulu Podpora budování a obnovy infrastruktury obce je podpora zaměřená na aktivity v oblasti budování, rekonstrukce a opravy infrastruktury obecního majetku s cílem zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, zlepšit jejich dostupnost a zvýšit jejich atraktivitu.

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu je podpora projektů obcí zaměřených na následující aktivity:

a) výstavba, rekonstrukce, oprava místních komunikací, chodníků a součástí místních komunikací (mosty, lávky apod.);

b) výstavba, rekonstrukce, oprava staveb ve vlastnictví obce;

c) výstavba, rekonstrukce, oprava veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu;

d) příprava a/nebo realizace protipovodňových opatření (hráze, zatravnění, meze, úpravy na kanalizaci apod., včetně projektové dokumentace);

e) komplexní úprava veřejného prostranství obce, vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně – náves, liniová zeleň, hřbitovy atd.;

f) kombinace výše uvedených podporovaných aktivit řadících se do dotačního titulu

Okruh žadatelů:

1)      Žadatelem může být pouze právnická osoba, kterou je pro dotační titul obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, do 1000 obyvatel v územním obvodu Olomouckého kraje.

Minimální výše dotace – 50 000,- Kč

Maximální výše dotace – 300 000,- Kč

K vyplněné žádosti o dotaci budou připojeny následující povinné přílohy:

1.       Prostá kopie dokladu prokazující právní osobnost žadatele (např. prostá kopie výpisu z veřejného rejstříku nebo živnostenského rejstříku nebo registru ekonomických subjektů nebo jiného zákonem nebo jiné zákonem stanovené evidence), příp. jiného dokladu o právní subjektivitě žadatele (platné stanovy, statut, apod.) – doloží všechny právnické osoby, u fyzických osob pouze ty, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, nebo jiné obdobné evidence,

2.       Prostá kopie dokladu o oprávněnosti osoby zastupovat žadatele (např. prostá kopie jmenovací listiny nebo zápisu či výpisu ze schůze zastupitelstva obce o zvolení starosty nebo zápisu ze schůze orgánu oprávněného volit statutární orgán nebo plná moc apod.), v případě, že toto oprávnění není výslovně uvedeno v dokladu o právní osobnosti,

3.       Prostá kopie zřizovací listiny a souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci, pokud je tato povinnost stanovena právním předpisem, rozhodnutím zřizovatele, zřizovací listinou či jiným způsobem – doloží pouze právnické osoby, které jsou příspěvkovými organizacemi,

4.       Prostá kopie dokladu prokazující registraci k dani z přidané hodnoty a skutečnost, zda žadatel má či nemá nárok na vrácení DPH v oblasti realizace projektu, je-li žadatel plátcem DPH.

5.       Prostá kopie dokladu o zřízení běžného účtu žadatele (např. prostá kopie smlouvy o zřízení běžného účtu nebo potvrzení banky o zřízení běžného účtu),

6.       Čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele dle bodu 1-5 (pokud byly přílohy č. 1-5 doloženy k žádosti o dotaci v roce 2016 a nedošlo v nich k žádné změně, lze je nahradit čestným prohlášením),

7.       Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.

8.       Prostá kopie výpisu z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce schvalující podání žádosti do POV Ol. Kraje 2017.

9.       Prostá kopie dokladu o vlastnictví (např. výpis z Listu vlastnictví nebo z dálkového přístupu do katastru nemovitostí),

10.   Podrobný popis akce, včetně realizovaných aktivit z předchozích let a navazujících aktivit, které s účelem žádosti souvisí nebo jsou významné pro rozvoj obce.

 

Podpora zpracování územně plánovací dokumentace (příjem žádosti 20. 1. - 31. 1. 2017 do 12:00 hod.)

Cílem dotačního titulu Podpora zpracování územně plánovací dokumentace je podpora zpracování územně plánovací dokumentace obcí, která bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek a doporučenou aktuální metodikou Olomouckého kraje pro zpracování územně plánovací dokumentace.

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu je podpora projektů obcí zaměřených na následující aktivity:

a) zpracování územního plánu;

b) zpracování návrhu a úprav návrhů (jednotlivé etapy) územního plánu podle stavebního zákona včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, posouzení SEA a NATURA (pokud se zpracovává);

c) zpracování změny územního plánu jen pokud byla vyvolána objektivními změnami v území (např. živelná pohroma a jiné), včetně vyhotovení právního stavu;

d) zpracování regulačního plánu obce.

 

Okruh žadatelů:

2)      Žadatelem může být pouze právnická osoba, kterou je pro dotační titul obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, do 2000 obyvatel v územním obvodu Olomouckého kraje.

Minimální výše dotace – 30 000,- Kč

Maximální výše dotace – 200 000,- Kč

 

K vyplněné žádosti o dotaci budou připojeny následující povinné přílohy:

1.       Prostá kopie dokladu prokazující právní osobnost žadatele (např. prostá kopie výpisu z veřejného rejstříku nebo živnostenského rejstříku nebo registru ekonomických subjektů nebo jiného zákonem nebo jiné zákonem stanovené evidence), příp. jiného dokladu o právní subjektivitě žadatele (platné stanovy, statut, apod.) – doloží všechny právnické osoby, u fyzických osob pouze ty, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, nebo jiné obdobné evidence,

2.       Prostá kopie dokladu o oprávněnosti osoby zastupovat žadatele (např. prostá kopie jmenovací listiny nebo zápisu či výpisu ze schůze zastupitelstva obce o zvolení starosty nebo zápisu ze schůze orgánu oprávněného volit statutární orgán nebo plná moc apod.), v případě, že toto oprávnění není výslovně uvedeno v dokladu o právní osobnosti,

3.       Prostá kopie zřizovací listiny a souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci, pokud je tato povinnost stanovena právním předpisem, rozhodnutím zřizovatele, zřizovací listinou či jiným způsobem – doloží pouze právnické osoby, které jsou příspěvkovými organizacemi,

4.       Prostá kopie dokladu prokazující registraci k dani z přidané hodnoty a skutečnost, zda žadatel má či nemá nárok na vrácení DPH v oblasti realizace projektu, je-li žadatel plátcem DPH.

5.       Prostá kopie dokladu o zřízení běžného účtu žadatele (např. prostá kopie smlouvy o zřízení běžného účtu nebo potvrzení banky o zřízení běžného účtu),

6.       Čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele dle bodu 1-5 (pokud byly přílohy č. 1-5 doloženy k žádosti o dotaci v roce 2016 a nedošlo v nich k žádné změně, lze je nahradit čestným prohlášením),

7.       Prostá kopie výpisu z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce schvalující podání žádosti do POV Ol. Kraje 2017.

8.       U DT 2 – prostá kopie výpisu z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce schvalující zadání územního plánu.

9.       Podrobný popis akce, včetně realizovaných aktivit z předchozích let a navazujících aktivit, které s účelem žádosti souvisí nebo jsou významné pro rozvoj obce.

 

Mimo jiné na webových stránkách olomouckého kraje https://www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace-2017-cl-3723.html  naleznete i ostatní vyhlášené dotační tituly:

Program na podporu JSDH 2017, program památkové péče v Ol. Kraji 2017, a ostatní…

 

V případě dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

 

S pozdravem a přáním krásného zbytku dne

Kateřina Vičarová

Region HANÁ, z.s.

Tel.: 776 083 482