29.3 úterý

Olomoucký kraj poskytl MAS Region HANÁ, z.s. návratnou finanční výpomoc ve výši 400.000,- Kč.

Návratná finanční výpomoc se poskytuje na tento účel: zajištění realizace činnosti místní akční skupiny Region HANÁ v roce 2016. 

Přijemce se zavazuje vrátit poskytovateli návratnou finanční výpomoc nejpozději do 15. 12. 2016. 

16.3 středa

V rámci tohoto dotačního programu od MZe pomohla MAS Region HANÁ se zpracováním žádosti obcím Bílovice-Lutotín, Bílsko, Smržice a městu Kostelec na Hané

14.3 pondělí

Seminář se uskuteční dne 18. 3. 2016 od 09:00 hod. v kanceláři MAS v Náměšti na Hané (nám. T.G. Masaryka 99). Předpokládaný program: 1) Komunitní centra - k čemu slouží?, 2) Komunitní centra v rámci IROP - dotace na infrastrukturu a vybudování, 3) Komunitní centra v rámci OPZ - podpora rozvoje a chodu komunitního centra, 4) Diskuze a náměty projektů. Svoji účast potvrďte na e-mail: region.hana@seznam.cz, nebo telefonicky: 585 754 622. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. 

14.3 pondělí

Informace k nové povinnosti uložené zákonem spolkům a dalším neziskovým organizacím zapsaným do veřejného rejstříku. Nelze ji jen tak pominout, neboť nedodržení povinnosti může být ze strany státu sankcionováno.

OTÁZKA:

Musí spolek vytvářet výroční zprávu? A musí ji někde zveřejňovat? Musí spolek zveřejňovat účetní závěrku? Jak tyto dokumenty zveřejnit?

ODPOVĚĎ:

Do 31. 12. 2015 spolky neměly zákonnou povinnost vytvářet výroční zprávu ani ji někde zveřejňovat. Stejně tak nemusely zveřejňovat ani účetní závěrku. Dne 1. 1. 2016 však nabyla účinnosti novela zákona o účetnictví (zák. č. 563/1991 Sb.), který v této oblasti přináší určité změny.

Výroční zprávu musí povinně vytvářet ty spolky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Týká se to subjektů určených v ust. § 20 zák. o účetnictví (záleží na celkových aktivech, ročním úhrnu čistého obratu a na průměrném počtu zaměstnanců v průběhu účetního období). Ostatní spolky výroční zprávu ze zákona mít nemusí, nemusí ji tedy ani zveřejňovat.

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku mají naopak všechny spolky, protože nově mají tuto povinnost všechny osoby, které jsou zapsány v jakémkoliv z veřejných rejstříků. Podrobnosti stanoví ust. § 21a zák. o účetnictví. Důležitá je zejména lhůta, ve které je potřeba účetní závěrku zveřejnit: zákon stanoví, že účetní závěrka má být zveřejněna do 30 dní od jejího schválení příslušným orgánem (popř. i auditorem, pokud to zákon vyžaduje). U spolků účetní závěrku schvaluje nejvyšší orgán spolku (zpravidla členská schůze, ale stanovy mohou určit i jinak). Nejpozději musí být účetní závěrka zveřejněna do 12 měsíců od rozvahového dne dané účetní závěrky, a to i když nebyla řádně schválena či ověřena (v takovém případě je nutno tuto skutečnost uvést). Přechodná ustanovení stanovila spolkům povinnost doplnit do veřejného rejstříku i účetní závěrky za účetní období, která započala v r. 2014 (lhůta do 31. 3. 2016) a v r. 2015 (lhůta do 30. 11. 2017).

Pokud by spolek výše uvedené povinnosti nesplnil, rejstříkový soud ho k tomu může vyzvat a pokud by spolek výzvu neuposlechl, může mu být uložena pořádková pokuta.

Obsah výroční zprávy i účetní závěrky stanoví zákon o účetnictví a jeho prováděcí předpisy.

Účetní závěrka může být zveřejněna buď samostatně, nebo jako součást výroční zprávy. U spolků probíhá zveřejnění účetní závěrky jejím založením do sbírky listin veřejného rejstříku. Vzhledem k tomu, že účetní závěrka není listina, která by dokládala návrh na zápis, změnu či výmaz některého údaje zapsaného ve veřejném rejstříku, je nutné ji dodat v elektronické podobě ve formátu PDF. Totéž platí i pro výroční zprávu. Přesné požadavky a postup, jak listinu do sbírky listin založit, je zveřejněn na stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL.

10.3 čtvrtek

Žádosti o dotace v rámci programu MZe Udržování a obnova kulturního dědictví venkova pro rok 2016 se podávají nejpozději do úterý 15. 3. 2016:

  • pro okres Prostějov na pobočce SZIF - Oddělení příjmu žádostí a LPIS Prostějov, Aloise Krále 1552/4, 796 37 Prostějov
  • pro okres Olomouc - SZIF Olomouc, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

09.3 středa

Ve středu dne 23. 3. 2016 od 09:00 - 12:00 hod. se uskuteční v kancelář MAS (nám. T.G. Masaryka 99, nad cukrárnou) navazující workshop sociální podnikání a sociální inovace. Na programu bude podrobné rozpracovaní inovačního záměru DZR Bílsko a Charity Konice, názorná úkazka postupu vytvoření sociální inovace a vysvětlení principů sociálních inovací na konkrétních případech. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. 

02.3 středa

Vážení členové Regionu HANÁ,
dne 7. 3. 2016 se na sále městyse v Náměšti na Hané v 16:00 hodin uskuteční Valná hromada zapsaného spolku. Pozvánku a program naleznete na webových stránkách RH v sekci o Regionu HANÁ / Dokumenty RH / Dokumenty VH. 

26.2 pátek

Dne 26. 2. 2016 podala obec Laškov žádost do dotačního programu na podporu JSDH 2016, v rámci dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016. Žádost se týká nákupu vysavače listí (obtížného hmyzu). 

24.2 středa

Dne 24. 2. 2016 podala obec Bílovice-Lutotín žádost do dotačního programu na podporu JSDH 2016, v rámci dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016. Žádost se týká pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Bílovice.

24.2 středa

Dne 24 2. 2016 podala obec Drahanovice žádost do dotačního programu na podporu JSDH 2016, v rámci dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016. Žádost se týká nákupu 4ks zásahových obleků.