03.6 pátek

Pozvánka na seminář na téma Inkluze 15. 6. 2016:

Vážené ředitelky, vážení ředitelé,

 
dovolujeme si Vás pozvat na seminář k tématu Inkluze, který se uskuteční ve středu 15. 6. 2016 v  přísálí kulturního zařízení městyse Náměšť na Hané.
Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.
 
Přihlašujte se, prosíme, nejpozději do pátku 10. 6. 2016 prostou odpovědí na tento email. 
 
S pozdravem
Bc. Petr Husička 
odborný řešitel projektu MAP
 

03.6 pátek

Vážení hanáčtí cestovatelé,

MAS Region HANÁ se omlouvá, že v letošním roce neproběhne akce pod názvem Hanácký cestovatel. Připravujeme na r. 2017 novou verzi, která by měla tuto aktivitu zatraktivnit. Na začátku roku 2017 Vás budeme o této aktivitě informovat prostřednictvím www stránek a facebooku.

Děkujeme za pochopení. Pracovníci kanceláře MAS. 

04.5 středa

Obec Budětsko podpořena v rámci POV Olomouckého kraje 2016:

Obec Budětsko získala finanční podporu na parkové úpravy a rekonstrukce chodníku v obci Budětsko v rámci POV Olomouckého kraje, dotační titul - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.  

04.5 středa

Obec Bílovice-Lutotín podpořena v rámci POV Olomouckého kraje:

Obec Bílovice-Lutotín získala finanční podporu na rekonstrukci místního rozhlasu v obci Bílovice a Lutotín v rámci POV Olomouckého kraje, dotační titul - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.  

04.5 středa

Obec Hačky podpořena v rámci POV Olomouckého kraje: 

Obec Hačky získala finanční podporu na opravu místní komunikace v obci Hačky - K Větřáku v rámci POV Olomouckého kraje, dotační titul - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.  

04.5 středa

Obec Stařechovice podpořena v rámci POV Olomouckého kraje 2016:

Obec Stařechovice získala finanční podporu na dostavbu objektu č.p. 71 v obci Stařechovice v rámci POV Olomouckého kraje, dotační titul - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.  

02.5 pondělí

Setkání se uskuteční v ZŠ Kostelec na Hané, Sportovní 850, dne 10. 05. 2016 od 13:00 - 14:00 hod. Setkání je určeno pro: ředitele nebo zástupce vedení ZŠ, ředitele nebo zástupce vedení MŠ, zástupce zřizovatelů (starostové - v případě zájmu). Hlavním tématem setkání bude: MAP - místní akční plán rozvoje školství - výběr témat důležitých pro náš region do roku 2020, definice problémů a potřeb, možnosti investice do školství z nových programů, šablony - základní seznámení se šablonami a aktuální informace. Více informací naleznete v příložené Pozvánce. 

02.5 pondělí

Setkání se uskuteční dne 09. 05. 2016 od 13:00 - 14:00 hod. v zasedací místnosti MAS Region HANÁ. Setkání je určeno pro ředitele nebo zástupce vedení ZŠ, ředitele nebo zástupce vedení MŠ, zástupce zřiovatelů (starostové - v případě zájmu). Hlavní témata setkání: MAP - místní akční plán rozvoje školství, výběr témat důležitých pro náš region do r. 2020, definice problémů a potřeb, možnosti investice do školství z nových programů, šablony - základní seznámení se šablonami a aktuální informace. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. 

 

 

26.4 úterý

Dovolujeme si Vás informovat, že byla vyhlášena výzva pro příjem žádosti z Ministerstva zemědělství - program rozvoje venkova 2014-2020. 
2.kolo - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů - neproduktivní investice v lesích.

- Termín překládání žádostí je od 3.5 do 16.5.2016
- Výdaje na projekt jsou stanoveny od 100 000 Kč do 2 000 000 Kč
- Výše dotace až 100% způsobilých výdajů

- Pozemky musí být ve vlastnictví žadatele, spoluvlastnictví s min.50% podílem, nájem/pacht/vypůjčka/věcné břemeno (na dobu 5let)

 

Dotaci lze poskytnout na:

 • opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness prvků)

 • opatření k usměrňování návštěvnosti území (odpočinkové stanoviště, přístřešky, závory, tabule)

 • opatření k údržbě lesního prostředí (odkládání odpadků)

 • opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)

Dotaci nelze poskytnout na: 

 • stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství (tyto výdaje je možno financovat v rámci operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura),  

 • novou výsadbu/obnovu zeleně

 • provozní výdaje, následnou údržbu a péči

 • stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení, restaurování) a zhodnocení kulturního dědictví venkova, které zahrnuje např. kaple, drobnou sakrální architekturu – kapličky, křížové cesty, zvoničky, kulturní prvky venkovské krajiny a obcí – boží muka, smírčí kříže, sochy a sousoší svatých, pomníky obětem válek, bysty či sochy slavných rodáků, pamětní desky, památníky, kašny, historické mostky, apod., 

 • na rozhledny a lesokoutky. 

  

Povinné přílohy žádosti:

 • výpis z katastru nemovitostí

 • katastrální mapa

 • pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu - pravomocné a platné stavební povolení

 • stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace

 • půdorys stavby v odpovídajícím měřítku pokud není přílohou projektová dokumentace 

 

Kritéria přijatelnosti projektu:

 • projekt lze realizovat na PUPFL (pozemek určený k plnění funkcí lesa) na území ČR mimo území chráněných oblastí, oblastí natura 2000

 • PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou hospodářskou osnovou

 

Preferenční kritéria = Možný bodový zisk: 

 

1. Projekt je realizován v lesích zařazených do vybraných kategorií lesů zvláštního určení (tj. lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí) 

40 bodů

Hodnocení se provádí podle potvrzení OLH (vzor je součástí Žádosti o dotaci), že místo realizace se nachází na PUPFL zahrnutých do příslušné kategorie lesa dle zákona 289/1995 Sb.

 

2. Typ žadatele 

2.1 Obec, dobrovolný svazek obcí nebo jejich spolek, popř. subjekty, jejichž kapitál drží nejméně z 50 % obec, dobrovolný svazek obcí nebo jejich spolek. 

20 bodů

2.2 Soukromý vlastník, nájemce nebo pachtýř lesního pozemku, spolek vlastníků, nájemců nebo pachtýřů lesních pozemků, vysoké školy a školy zřízené kraji, popř. subjekty, jejichž kapitál drží nejméně z 50 % jeden z těchto subjektů. 

15 bodů

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Posuzuje se právní forma žadatele, případně vlastnická struktura žadatele.  

 

3. Žadatel předložil v daném kole na danou operaci pouze jednu žádost.

10 bodů

 

Žádosti budou přijímány přes portál farmář.

29.3 úterý

Olomoucký kraj poskytl MAS Region HANÁ, z.s. návratnou finanční výpomoc ve výši 400.000,- Kč.

Návratná finanční výpomoc se poskytuje na tento účel: zajištění realizace činnosti místní akční skupiny Region HANÁ v roce 2016. 

Přijemce se zavazuje vrátit poskytovateli návratnou finanční výpomoc nejpozději do 15. 12. 2016.