10.11 čtvrtek

Pozvánka na hospitaci výuky matematiky v kombinovaném lyceu v Jevíčku

Pracovní skupina Polytehchnické vzdělávání a Matematická gramotnost Vás v rámci projemtu Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice srdečně zve do: Gymnázia Jevíčko, v pondelí 12. 12. 2015 od 10:50 - 13:00 hod.

Na programu je: 10:55 - 11:40 hod. ukázka výuky matematiky v lyceu

                        11:50 - 13:00 hod. rozbor hospitace

Prihlašujte se do 30. 11. 2016 na email: region.hana@seznam.cz, nebo na tel.: 585 754 622

Pozvánku naleznete v příloze. 

 

 

07.11 pondělí

Seminář Spolky a neziskové organizace v Regionu HANÁ - možnosti podpory projektů 2017: 

Seminář se uskuteční dne 29. 11. 2016 v 16:30 hod. v přísálí městyse Náměšť na Hané (nám. T. G. Masaryka 100). Svoji účast potvrďte nejpozději do pondělí 28. 11. 2016 do 12:00 hod. na e-mail: region.hana@seznam.cz nebo telefonicky do kanceláře MAS, tel.: 585 754 622.

Seminář se bude zabývat možností přípravy a realizace projektů pro spolky a neziskové organizace, s podporou EU, v roce 2017 a dále. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. 

01.11 úterý

Pozvánka na seminář Inkluze v mateřské škole: 

Seminá se uskuteční v Kostelci na Hané (ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, Sportovní 850) dne 07. 11. 2016 od 15:00 - 19:00 hod.

Program:

1) Pojem inkluze, principy společného vzdělávání

2) Novela školského zákona č. 82/2015 Sb., §16 Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, §16a Poradenská pomoc školského poradenského zařízení, §16b Revize, §17 Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů, §18 Individuální vzdělávací plán

3) Vyhláška č. 27/2016Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných – stupně podpůrných opatření, personální podpora, vzdělává žáků podle §16, odst. 9

4) 1. stupeň podpůrných opatření – plán pedagogické podpory

5) 2. – 5. stupeň podpůrných opatření, finanční náročnost – doporučení školského poradenského zařízení, personální podpora, kompenzační pomůcky, Individuální vzdělávací plán, změna výstupů vzdělávání – změna RVP ZV

6) Financování, výkaznictví 

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

25.10 úterý

Workshop pedagogicko-psychologické poradny pro pedagogy MŠ - předávání praxe učitelům od PPP

Realizační tým projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice srdečně zve na workshop pedagogicko-psychologické poradny pro pedagogy MŠ - předávání praxe učitelům od PPP. Workshop se koná dne 31. 10. 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MAS Region HANÁ, z.s., Náměstí T. G. Masaryka 99 v Náměsti na Hané. Více inforamcí o workshopu naleznete v přiložené pozvánce. 

19.9 pondělí

Vážené kolegyně a kolegové regionalisté, zástupci mikroregionů a MAS,

 

dovolujeme si Vám zaslat pozvánku na nadcházející akci pořádanou sdružením OK4Inovace a Olomouckým krajem v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje. Na přelomu září a října proběhne v sedmi městech Olomouckého kraje seminář pro podnikatele s názvem „Proč a jak efektivně navázat spolupráci s vysokou školou“.

 

Na seminářích se účastníci dozví proč a jak spolupracovat s vysokou školou, za jakých podmínek lze znalosti a přístroje vyuýžít k inovaci nebo vytvoření nových výrobků, služeb či procesů, jak najít vhodnou vysokou školu ke spolupráci a také informace o možnostech dotací na spolufinancování spolupráce s vysokou školou. Seminářem budou provázet odborníci z Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci, sdružení OK4inovace a Agentury pro podnikání a inovace.

 

Seminář je pořádán 21. 9. 2016 v Jeseníku a v Mohelnici, 22. 9. 2016 v Hranicích a v Prostějově, 11. 10. 2016 v Šumperku a 13. 10. 2016 v Olomouci a v Přerově. Pozvánku a bližší informace o místech a časech konání naleznete v příloze e-mailu a také na www.akce4inovace.cz/udalost/roadshow, kde je možné se na seminář bezplatně zaregistrovat. Informace o akci je zveřejněna mezi aktualitami také na webu Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz

 

 

Děkuji za Vaši spolupráci.

 

S pozdravem

 

Ing. Marta Novotná

Odbor strategického rozvoje kraje 

oddělení regionálního rozvoje

vedoucí oddělení

Jeremenkova 40b

77911 Olomouc

Česká republika

Tel.: +420 585 508 330

m.novotna@kr-olomoucky.cz

www.kr-olomoucky.cz

16.9 pátek

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás upozornit na to, že v termínu 11. 10.  – 31. 10. 2016 bude možné podat žádost v rámci Programu rozvoje venkova (dále je PRV) na období 2014 – 2016 (3. kolo příjmu žádostí).

Tato informace je určena pro zemědělce v Regionu HANÁ nebo vlastníky lesa. Starosty obcí prosíme o předání emailu příslušné osobě.

Konkrétně se bude jednat o tyto dotační tituly:

 • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
 • 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP
 • 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
 • 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
 • 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

V příloze tohoto mailu naleznete Pravidla – specifické podmínky pro poskytování dotace na základě PRV platné pro 3. kolo příjmu žádostí. Jedná se konkrétně o:

Opatření 4.                        Investice do hmotného majetku
Podopatření 4.1               Podpora investic v zemědělských podnicích
Operace 4.1.1                   Investice do zemědělských podniků

Operace se dále dělí na záměry podle velikosti projektů, výměry obhospodařované půdy vedené v LPIS ke dni 1. 8. 2016 a jednotlivých sektorů, jak je uvedeno v seznamu záměrů:

 • Záměr a)             projekty do 1 000 000,- Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; živočišná výroba
 • Záměr b)             projekty do 1 000 000,- Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; rostlinná výroba
 • c) ……… i)             projekty do 5 000 000,- Kč a projekty nad 5 000 000,- Kč v rostlinné i živočišné výrobě

Výše dotace: 40% výdajů, ze kterých je stanovena dotace (+ 10% u mladých začínajících zemědělců, + 10% v rámci LFA oblastí)

Částka výdajů na jeden projekt: minimálně 100 000,- Kč, maximálně 15 000 000,- Kč

Způsobilé výdaje:

 1. stavby a technologie v živočišné výrobě
 2. stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu
 3. peletárny, které nebudou sloužit k obchodním účelům
 4. nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
 5. nákup nemovitostí max. do částky 10% způsobilých výdajů
 6. obecná náklady spojené s přípravou a realizací projektu (ohlášení stavby, odborné posudky, položkové rozpočty, konzultace k vypracování a administraci žádosti apod.)
 7. nákup běžných zemědělských strojů (traktor, apod.)

Podávání žádosti a veškerá administrace žadatele probíhá přes Portál farmáře.

Pracovníci MAS Region HANÁ jsou připraveni Vám s podáním a další administrací této žádosti pomoci - v případě záměrů a) a b) - za úplatu ve výši 1 - 2%  z celkových způsobilých výdajů na projektu (tedy ve výši cca 10 000 – 20 000 v případě úspěšného podání u projektu s celkovými způsobilými výdaji 1 000 000,- Kč). Tuto částku je možné zahrnout do uznatelných nákladů projektu a hradit ji z dotace. Neúspěšný žadatel uhradí částku ve výši 3 000 Kč.

V případě Vašeho zájmu se prosím ozvěte nejpozději do 30. 9. 2016 přímo do kanceláře MAS Region HANÁ na níže uvedené kontakty.

Předesílám, že je nutné dosáhnout minima bodového hodnocení v žádosti, tj. 20 bodů, proto si prosím sami předem předběžně spočítejte, zda tohoto minima dosáhnete (viz str. 17 – 22 v Pravidlech v příloze) nebo nás kontaktujte a probereme to osobně.

S pozdravem

Ing. Pavel Solovský, odborný konzultant pro oblast zemědělství v MAS Region HANÁ

Ing. Ludmila Solovská

projektová manažerka MAS Region HANÁ, z.s.

manažer a facilitátor aktivit MAP ORP Konice

tel.: 731 621 210

e-mail: solovskaludmila@centrum.cz

e-mail: region.hana@seznam.cz

www.regionhana.cz

 

 

14.9 středa

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že dnes bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region HANÁ" s výsledkem "vyhověl". 
 
Strategie byla postoupena do věcného hodnocení řídících orgánů.
 
Více ke strategii na webu MAS v záložce Leader 2014-2020.

09.8 úterý

Dotazník pro cyklisty v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj se obrací na cyklisty, ať už pravidelné nebo cykloturisty, s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku sloužícího pro účely zpracování strategického dokumentu s názvem „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji“, který má za cíl mapovat aktuální stav rozvoje cyklodopravy, cykloturistiky, sítě cyklistických tras a cyklostezek v Olomouckém kraji, včetně navržení krátkodobých a dlouhodobých opatření vedoucích k udržení a dalšímu efektivnímu rozvoji cyklistiky na území Olomouckého kraje.

Dotazník je určen pro cyklisty realizující svůj pohyb na kole na území Olomouckého kraje a je dostupný online zde: https://docs.google.com/forms/d/1hTFOUwjJYidxFLMG714eUFGJFEm9DO_kk4ElV1LmBas/viewform?edit_requested=true.

Všem, kdo se do průzkumu zapojí, velice děkujeme za jejich čas a ochotu.

Předem děkuji za spolupráci a přeji příjemný den.

S pozdravem

 

Ing. Marta Novotná

odbor strategického rozvoje kraje

oddělení regionálního rozvoje

vedoucí oddělení 

Tel.: 585 508 330

25.7 pondělí

 

Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní jednání, kde Vám budou předány detailnější informace ke komunitním centrum v návaznosti na vyhlášenou výzvu č. 39 IROP „Rozvoj infrastruktury v komunitních centrech v SVL“.

 

Na schůzce budou přesně identifikovány vaše záměry na vybudování center, zjistí se připravenost projektů, určí se cílové skupiny a dohodneme se na dalším postupu. Pokusíme se identifikovat a rozpracovat zejména ty projekty, které by bylo možno podat do právě vyhlášené výzvy IROP. Seznámíme Vás s podrobnostmi a limity, které tato výzva upřesnila. Předáme Vám aktuální informace ze semináře k výzvě, který se uskuteční ve čtvrtek 28. 7. 2016 v Praze.

 

 

Místo konání:        Kancelář Regionu HANÁ, Náměšť na Hané,
náměstí T. G. Masaryka 99

           

Termín jednání:    29. 7. 2016 v 9:00 hodin

18.7 pondělí

Pozvánka na seminář k aktuálním výzvám IROP a nové informace z MAS Region HANÁ

Místo konání: Přísálí městyse Náměšť na Hané

Termín jednání: 21. 07. 2016 v 09:00 hod.

Program: 

 • Projekty podávané do IROP – Ing. David Linhart

- Jak správně připravit projekty do výzvy IROP. Lektor podrobně rozebere postup přípravy projektu, podporované aktivity v jednotlivých výzvách a způsobilé výdaje.

-  Dozvíte se aktuální i plánované výzvy v IROP.

 • Výběrová řízení a zadávaní zakázek v IROP a v Leaderu – Iva Dokoupilová

- Lektor Vám předá informace o povinných přílohách žádosti o podporu, např. dokumentace k výběrovému řízení a studie proveditelnosti.  

 • Projekty podávané přes MAS (LEADER) – Ing. Jaroslav Brzák

- Jak náročná bude příprava žádosti do MAS a jaké mají obce příležitosti? Kdy začít chystat projekty? Dozvíte se nové informace k výzvám MAS, na co nezapomenout při přípravě a zadávání projekčních prací.

- Harmonogram výzev MAS

 • Identifikace záměrů pro ITI a IROP v roce 2016

- na seminář s sebou seznamy Vašich projektových záměrů – zejména týkajících se vzdělávání.

Potvrďte, prosíme, svoji účast nejpozději do středy 20. 7. 2016 do 12:00 hodin na e-mail: region.hana@seznam.cz nebo telefonicky do kanceláře MAS, tel. 585 754 622.

Drobné občerstvení pro účastníky zajištěno.