05.1 čtvrtek

Dotační program MZe: Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017:

Zdravíme z regionu
a informujeme, že bude opět vyhlášen dotační program MZe. 
Region je připraven pomoci s přípravou a podáním žádostí, neváhejte nás kontaktovat !!
Hlavní informace naleznete níže, podrobně si můžete přečíst v Zásadách v příloze.
Prosíme předejte informace i správcům ŘKF, v rámci podprogramu 129 622 je možné opravovat i kostely!!

ÚDRŽBA A OBNOVA KULTURNÍCH A VENKOVSKÝCH PRVKŮ PRO ROK 2017

Příjem žádostí: od 1. 2. 2017 do 24. 2. 2017 (včetně)

Podprogramy: 

Podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Předmět dotace:

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí do 10 000 obyvatel.

Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a synagogy.

Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.

Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.

Výše dotace:

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

Minimální hodnota dotace činí 15 000 Kč.

Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč.

Podprogram 129 663 Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic

Předmět dotace:

Podpora údržby a obnovy významných historických objektů původně sloužících k hospodářským účelům v extravilánu i intravilánu obcí do 10 000 obyvatel.

Jedná se o významné zemědělské historické dominanty jedinečného charakteru, původně sloužící k hospodářským účelům, přičemž realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu. Do tohoto podprogramu rovněž spadají hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů.

Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty. Dále pak hasičské zbrojnice postavené do 31. 12. 1992 (pouze prostory přímo související s výkonem služby sboru dobrovolných hasičů).

Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.

Výše dotace:

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

Minimální hodnota dotace činí 100 000 Kč.

Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč.

 

Podprogram 129 664 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

Předmět dotace:

Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, která bude doložena potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Způsobilí žadatelé:

- muzea

Výše dotace:

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

Minimální hodnota dotace činí 30 000 Kč.

Maximální hodnota dotace činí 400 000 Kč.

 

Podprogram 129 665 Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

Předmět dotace:

Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku a úprava veřejného prostranství v obci do 10 000 obyvatel.

Jedná se o typ objektu: místo pasivního odpočinku (skládající se např. z lavičky, odpadkového koše, zastřešení, stojanu na kola, apod.).

Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.

Výše dotace:

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

Minimální hodnota dotace činí 25 000 Kč.

Maximální hodnota dotace činí 200 000 Kč. 

 

Podprogram 129 666 Údržba a oprava polních cest

Předmět dotace:

Podpora údržby, opravy zpevněných polních cest nebo jejích úseků nacházejících se v obvodu pozemkových úprav obce.

Údržbou či opravou polních cest nebo jejích úseků, se rozumí akce zaměřené na odstranění závad, opotřebení a poškození polních cest, které byly předmětem realizace komplexních pozemkových úprav/jednoduchých pozemkových úprav před rokem 2006 (do 31. 12. 2005), tj. těch polních cest, jejichž technický stav vykazuje zjevné známky fyzického opotřebení nebo poškození.

Pozemky polní cesty dotvářejí krajinný ráz, zvyšují biodiverzitu (druhovou pestrost) území a trvalým 
a výrazným způsobem ohraničují pozemky a katastrální hranice.

 

Polní cesty jsou směrově nerozdělené komunikace.

Podle významu (účelu) se polní cesty dělí do třech hlavních kategorií: hlavní, vedlejší a doplňkové.

Dotační záměr musí být zaměřen na údržbu a opravu hlavních a vedlejších polních cest, nikoli doplňkových (ve smyslu ČSN 73 6109 „Projektování polní cest“ z roku 2013).

 

Výše dotace:

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

Minimální hodnota dotace činí 100 000 Kč.

Maximální hodnota dotace činí 6 000 000 Kč.

 

Požadované přílohy ke všem podprogramům:

Přílohy předkládané při registraci žádosti

a)      identifikační údaje žadatele zpracované podle vzoru Část C,

b)      vyplněné údaje dle Tabulky č. 1,

c)      vyplněné údaje dle Tabulky č. 2,

d)     vyplněné údaje dle Tabulky č. 3 Podprogram 129662,

e)      čestná prohlášení,

f)       doklad o oprávnění nebo pověření k výkonu/zastupování žadatele kromě FO,

g)      položkový rozpočet projektu s plánovanými výdaji,

h)      fotodokumentace výchozího stavu předmětu dotace (min. 5 fotografií se zachyceným poškozením,  1x celková fotografie nejlépe se záchytnými body – komunikace, sloupy osvětlení, budovy apod.). Snímky se pořizují za denního světla a v přiměřené viditelnosti,

i)        katastrální mapa s vyznačením lokalizace objektu, popřípadě doprovodné zeleně v odpovídajícím měřítku (doporučené měřítko 1:1000, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků a měřítko mapy,

j)        čestné prohlášení žadatele o tom, že nebude na předmět dotace čerpat prostředky z rozpočtu Ministerstva kultury ČR,

k)      souhlasné vyjádření s obnovou památné stavby a objektů kulturně-historických hodnot vydané správou CHKO nebo NP v případě, že se daný objekt nachází v této oblasti,

l)        půdorys stavby, ze kterého bude zřejmá velikost a rozměry předmětu dotace v případě, pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení,

m)    v případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, doloží žadatel pravomocné a platné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné prohlášení stavebního úřadu,

n)      projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení v případě územního nebo stavebního řízení k předmětu projektu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy, ověřená stavebním úřadem,

o)      odborný posudek opatřený razítkem, vypracovaný osobou s autorizací nebo certifikátem platným pro příslušný stavební obor (v případě, že se jedná o havarijní stav objektu). Předložení tohoto dokladu není podmínkou, má dopad na bodové hodnocení,

p)      doklad o vlastnictví objektu (výpis z katastru nemovitostí, dále jen „KN“ ne starší 3 měsíců), k němuž se vztahuje žádost o dotaci, objekt musí být v plném rozsahu bez omezení vlastnického práva (viz bod 1 y), nebo žadatel doloží výpis pořízený dálkovým přístupem, kde potvrdí svým podpisem správnost uvedených údajů,

q)      doklad o vlastnictví pozemku (výpis z KN ne starší 3 měsíců), na němž objekt stojí (v případě drobných objektů, které nejsou vedeny v katastru nemovitostí), pozemek musí být v plném rozsahu bez omezení vlastnického práva (viz bod 1 y), nebo žadatel doloží výpis pořízený dálkovým přístupem, kde potvrdí svým podpisem správnost uvedených údajů,

r)       pokud žadatel o dotaci není vlastníkem objektu nebo pozemku, na němž objekt stojí, doloží souhlas vlastníka/ků objektu/pozemku s údržbou a obnovou předmětu dotace, objekt anebo pozemek musí být v plném rozsahu bez omezení vlastnického práva (viz bod 1 y),

s)       doklad o zřízení bankovního účtu (smlouva o zřízení bankovního účtu nebo bankovní výpis předmětného účtu, apod.),

t)       doklad plátce DPH (je-li plátcem), to neplatí, je-li předmět dotace užíván pro neekonomickou činnost,

u)      v případě, že žadatelem o dotaci je obec do 10 000 obyvatel, která realizuje předmět dotace v místní části obce/města, která má do 1000 obyvatel, doloží povinně čestné prohlášení o počtu obyvatel v místní části obce/města k 1. 1. 2016 a současně doloží počet místních částí dané obce (viz bodovací kritérium Tabulky č. 3 – 129662, bod č. 2).