26.4 úterý

Dovolujeme si Vás informovat, že byla vyhlášena výzva pro příjem žádosti z Ministerstva zemědělství - program rozvoje venkova 2014-2020. 
2.kolo - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů - neproduktivní investice v lesích.

- Termín překládání žádostí je od 3.5 do 16.5.2016
- Výdaje na projekt jsou stanoveny od 100 000 Kč do 2 000 000 Kč
- Výše dotace až 100% způsobilých výdajů

- Pozemky musí být ve vlastnictví žadatele, spoluvlastnictví s min.50% podílem, nájem/pacht/vypůjčka/věcné břemeno (na dobu 5let)

 

Dotaci lze poskytnout na:

 • opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness prvků)

 • opatření k usměrňování návštěvnosti území (odpočinkové stanoviště, přístřešky, závory, tabule)

 • opatření k údržbě lesního prostředí (odkládání odpadků)

 • opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)

Dotaci nelze poskytnout na: 

 • stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství (tyto výdaje je možno financovat v rámci operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura),  

 • novou výsadbu/obnovu zeleně

 • provozní výdaje, následnou údržbu a péči

 • stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení, restaurování) a zhodnocení kulturního dědictví venkova, které zahrnuje např. kaple, drobnou sakrální architekturu – kapličky, křížové cesty, zvoničky, kulturní prvky venkovské krajiny a obcí – boží muka, smírčí kříže, sochy a sousoší svatých, pomníky obětem válek, bysty či sochy slavných rodáků, pamětní desky, památníky, kašny, historické mostky, apod., 

 • na rozhledny a lesokoutky. 

  

Povinné přílohy žádosti:

 • výpis z katastru nemovitostí

 • katastrální mapa

 • pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu - pravomocné a platné stavební povolení

 • stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace

 • půdorys stavby v odpovídajícím měřítku pokud není přílohou projektová dokumentace 

 

Kritéria přijatelnosti projektu:

 • projekt lze realizovat na PUPFL (pozemek určený k plnění funkcí lesa) na území ČR mimo území chráněných oblastí, oblastí natura 2000

 • PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou hospodářskou osnovou

 

Preferenční kritéria = Možný bodový zisk: 

 

1. Projekt je realizován v lesích zařazených do vybraných kategorií lesů zvláštního určení (tj. lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí) 

40 bodů

Hodnocení se provádí podle potvrzení OLH (vzor je součástí Žádosti o dotaci), že místo realizace se nachází na PUPFL zahrnutých do příslušné kategorie lesa dle zákona 289/1995 Sb.

 

2. Typ žadatele 

2.1 Obec, dobrovolný svazek obcí nebo jejich spolek, popř. subjekty, jejichž kapitál drží nejméně z 50 % obec, dobrovolný svazek obcí nebo jejich spolek. 

20 bodů

2.2 Soukromý vlastník, nájemce nebo pachtýř lesního pozemku, spolek vlastníků, nájemců nebo pachtýřů lesních pozemků, vysoké školy a školy zřízené kraji, popř. subjekty, jejichž kapitál drží nejméně z 50 % jeden z těchto subjektů. 

15 bodů

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Posuzuje se právní forma žadatele, případně vlastnická struktura žadatele.  

 

3. Žadatel předložil v daném kole na danou operaci pouze jednu žádost.

10 bodů

 

Žádosti budou přijímány přes portál farmář.

29.3 úterý

Olomoucký kraj poskytl MAS Region HANÁ, z.s. návratnou finanční výpomoc ve výši 400.000,- Kč.

Návratná finanční výpomoc se poskytuje na tento účel: zajištění realizace činnosti místní akční skupiny Region HANÁ v roce 2016. 

Přijemce se zavazuje vrátit poskytovateli návratnou finanční výpomoc nejpozději do 15. 12. 2016. 

16.3 středa

V rámci tohoto dotačního programu od MZe pomohla MAS Region HANÁ se zpracováním žádosti obcím Bílovice-Lutotín, Bílsko, Smržice a městu Kostelec na Hané

14.3 pondělí

Seminář se uskuteční dne 18. 3. 2016 od 09:00 hod. v kanceláři MAS v Náměšti na Hané (nám. T.G. Masaryka 99). Předpokládaný program: 1) Komunitní centra - k čemu slouží?, 2) Komunitní centra v rámci IROP - dotace na infrastrukturu a vybudování, 3) Komunitní centra v rámci OPZ - podpora rozvoje a chodu komunitního centra, 4) Diskuze a náměty projektů. Svoji účast potvrďte na e-mail: region.hana@seznam.cz, nebo telefonicky: 585 754 622. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. 

14.3 pondělí

Informace k nové povinnosti uložené zákonem spolkům a dalším neziskovým organizacím zapsaným do veřejného rejstříku. Nelze ji jen tak pominout, neboť nedodržení povinnosti může být ze strany státu sankcionováno.

OTÁZKA:

Musí spolek vytvářet výroční zprávu? A musí ji někde zveřejňovat? Musí spolek zveřejňovat účetní závěrku? Jak tyto dokumenty zveřejnit?

ODPOVĚĎ:

Do 31. 12. 2015 spolky neměly zákonnou povinnost vytvářet výroční zprávu ani ji někde zveřejňovat. Stejně tak nemusely zveřejňovat ani účetní závěrku. Dne 1. 1. 2016 však nabyla účinnosti novela zákona o účetnictví (zák. č. 563/1991 Sb.), který v této oblasti přináší určité změny.

Výroční zprávu musí povinně vytvářet ty spolky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Týká se to subjektů určených v ust. § 20 zák. o účetnictví (záleží na celkových aktivech, ročním úhrnu čistého obratu a na průměrném počtu zaměstnanců v průběhu účetního období). Ostatní spolky výroční zprávu ze zákona mít nemusí, nemusí ji tedy ani zveřejňovat.

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku mají naopak všechny spolky, protože nově mají tuto povinnost všechny osoby, které jsou zapsány v jakémkoliv z veřejných rejstříků. Podrobnosti stanoví ust. § 21a zák. o účetnictví. Důležitá je zejména lhůta, ve které je potřeba účetní závěrku zveřejnit: zákon stanoví, že účetní závěrka má být zveřejněna do 30 dní od jejího schválení příslušným orgánem (popř. i auditorem, pokud to zákon vyžaduje). U spolků účetní závěrku schvaluje nejvyšší orgán spolku (zpravidla členská schůze, ale stanovy mohou určit i jinak). Nejpozději musí být účetní závěrka zveřejněna do 12 měsíců od rozvahového dne dané účetní závěrky, a to i když nebyla řádně schválena či ověřena (v takovém případě je nutno tuto skutečnost uvést). Přechodná ustanovení stanovila spolkům povinnost doplnit do veřejného rejstříku i účetní závěrky za účetní období, která započala v r. 2014 (lhůta do 31. 3. 2016) a v r. 2015 (lhůta do 30. 11. 2017).

Pokud by spolek výše uvedené povinnosti nesplnil, rejstříkový soud ho k tomu může vyzvat a pokud by spolek výzvu neuposlechl, může mu být uložena pořádková pokuta.

Obsah výroční zprávy i účetní závěrky stanoví zákon o účetnictví a jeho prováděcí předpisy.

Účetní závěrka může být zveřejněna buď samostatně, nebo jako součást výroční zprávy. U spolků probíhá zveřejnění účetní závěrky jejím založením do sbírky listin veřejného rejstříku. Vzhledem k tomu, že účetní závěrka není listina, která by dokládala návrh na zápis, změnu či výmaz některého údaje zapsaného ve veřejném rejstříku, je nutné ji dodat v elektronické podobě ve formátu PDF. Totéž platí i pro výroční zprávu. Přesné požadavky a postup, jak listinu do sbírky listin založit, je zveřejněn na stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL.

10.3 čtvrtek

Žádosti o dotace v rámci programu MZe Udržování a obnova kulturního dědictví venkova pro rok 2016 se podávají nejpozději do úterý 15. 3. 2016:

 • pro okres Prostějov na pobočce SZIF - Oddělení příjmu žádostí a LPIS Prostějov, Aloise Krále 1552/4, 796 37 Prostějov
 • pro okres Olomouc - SZIF Olomouc, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

09.3 středa

Ve středu dne 23. 3. 2016 od 09:00 - 12:00 hod. se uskuteční v kancelář MAS (nám. T.G. Masaryka 99, nad cukrárnou) navazující workshop sociální podnikání a sociální inovace. Na programu bude podrobné rozpracovaní inovačního záměru DZR Bílsko a Charity Konice, názorná úkazka postupu vytvoření sociální inovace a vysvětlení principů sociálních inovací na konkrétních případech. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. 

02.3 středa

Vážení členové Regionu HANÁ,
dne 7. 3. 2016 se na sále městyse v Náměšti na Hané v 16:00 hodin uskuteční Valná hromada zapsaného spolku. Pozvánku a program naleznete na webových stránkách RH v sekci o Regionu HANÁ / Dokumenty RH / Dokumenty VH. 

26.2 pátek

Dne 26. 2. 2016 podala obec Laškov žádost do dotačního programu na podporu JSDH 2016, v rámci dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016. Žádost se týká nákupu vysavače listí (obtížného hmyzu). 

24.2 středa

Dne 24. 2. 2016 podala obec Bílovice-Lutotín žádost do dotačního programu na podporu JSDH 2016, v rámci dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016. Žádost se týká pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Bílovice.