09.12 pátek

Prezentace a dokumenty ze semináře Spolky a neziskové organizace v Regionu HANÁ - 29. 11. 2016:

Prezentace naleznete zde: http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/priprava-spolky-nno/

15.11 úterý

Pozvánka na XI. Starostenské sezení:

předsedkyně MAS Mgr. Marta Husičková si Vás dovoluje pozvat na XI. Starostenské sezení, které se uskuteční ve čtvrtek 8. 12. 2016 v hostinci Na statku ve Slatinkách.

Na programu bude zjišťování připravenosti Vašich projektových záměrů v rámci MAS a podáme čerstvé informace k výzvám MAS
- z oblasti investic do bezpečnosti v obci - chodníky, investice do škol a neformálního vzdělávání, zájem o realizaci příměstských táborů či dalších prorodinných opatření, komunitní centra, podáme aktuální informace z Programu rozvoje venkova v rámci MAS. 

Setkání je důležité, připravíme Vás na první výzvy MAS, které budou otevřeny z kraje roku 2017. 
Na Starostenském sezení Vám budou předány kalendáře Regionu HANÁ na rok 2017. 
Prosím, potvrďte svoji účast obratem, nejpozději do konce listopadu, do středy 30.11.2016 abychom mohli včas zajistit večeři.
 

15.11 úterý

Slovinsko 2016 - Exkurze MAS Region HANÁ:

Členové a starostové MAS Region HANÁ navštívili v říjnu 2016 Slovinsko a Rakousko. Cílem poznávací cesty bylo seznámení se s rozvojem obcí, jejich architektonickým řešením. Navštívili jsme slovinské město Konjice, hlavní město Ljubljana, přímořské městečko Piran, horské jezero Bled, jumping park Planica, a na závěr jsme navštívili intuitivní muzeum zvuku v Gmündu. Fotovideo můžete shlédnout zde https://www.youtube.com/watch?v=3tJdJA4dmfk&feature=share

15.11 úterý

OP PIK - výzvy IV a V OP PIK Technologie:

Dobrý den,

Informujeme, že byly vyhlášeny dlouho očekávané a odkládané výzvy IV a V OP PIK Technologie, jak pro začínající podniky, tak pro ostatní. Více informací naleznete na odkaze http://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/

 

 

10.11 čtvrtek

Pozvánka na hospitaci výuky matematiky v kombinovaném lyceu v Jevíčku

Pracovní skupina Polytehchnické vzdělávání a Matematická gramotnost Vás v rámci projemtu Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice srdečně zve do: Gymnázia Jevíčko, v pondelí 12. 12. 2015 od 10:50 - 13:00 hod.

Na programu je: 10:55 - 11:40 hod. ukázka výuky matematiky v lyceu

                        11:50 - 13:00 hod. rozbor hospitace

Prihlašujte se do 30. 11. 2016 na email: region.hana@seznam.cz, nebo na tel.: 585 754 622

Pozvánku naleznete v příloze. 

 

 

07.11 pondělí

Seminář Spolky a neziskové organizace v Regionu HANÁ - možnosti podpory projektů 2017: 

Seminář se uskuteční dne 29. 11. 2016 v 16:30 hod. v přísálí městyse Náměšť na Hané (nám. T. G. Masaryka 100). Svoji účast potvrďte nejpozději do pondělí 28. 11. 2016 do 12:00 hod. na e-mail: region.hana@seznam.cz nebo telefonicky do kanceláře MAS, tel.: 585 754 622.

Seminář se bude zabývat možností přípravy a realizace projektů pro spolky a neziskové organizace, s podporou EU, v roce 2017 a dále. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. 

01.11 úterý

Pozvánka na seminář Inkluze v mateřské škole: 

Seminá se uskuteční v Kostelci na Hané (ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, Sportovní 850) dne 07. 11. 2016 od 15:00 - 19:00 hod.

Program:

1) Pojem inkluze, principy společného vzdělávání

2) Novela školského zákona č. 82/2015 Sb., §16 Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, §16a Poradenská pomoc školského poradenského zařízení, §16b Revize, §17 Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů, §18 Individuální vzdělávací plán

3) Vyhláška č. 27/2016Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných – stupně podpůrných opatření, personální podpora, vzdělává žáků podle §16, odst. 9

4) 1. stupeň podpůrných opatření – plán pedagogické podpory

5) 2. – 5. stupeň podpůrných opatření, finanční náročnost – doporučení školského poradenského zařízení, personální podpora, kompenzační pomůcky, Individuální vzdělávací plán, změna výstupů vzdělávání – změna RVP ZV

6) Financování, výkaznictví 

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

25.10 úterý

Workshop pedagogicko-psychologické poradny pro pedagogy MŠ - předávání praxe učitelům od PPP

Realizační tým projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice srdečně zve na workshop pedagogicko-psychologické poradny pro pedagogy MŠ - předávání praxe učitelům od PPP. Workshop se koná dne 31. 10. 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MAS Region HANÁ, z.s., Náměstí T. G. Masaryka 99 v Náměsti na Hané. Více inforamcí o workshopu naleznete v přiložené pozvánce. 

19.9 pondělí

Vážené kolegyně a kolegové regionalisté, zástupci mikroregionů a MAS,

 

dovolujeme si Vám zaslat pozvánku na nadcházející akci pořádanou sdružením OK4Inovace a Olomouckým krajem v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje. Na přelomu září a října proběhne v sedmi městech Olomouckého kraje seminář pro podnikatele s názvem „Proč a jak efektivně navázat spolupráci s vysokou školou“.

 

Na seminářích se účastníci dozví proč a jak spolupracovat s vysokou školou, za jakých podmínek lze znalosti a přístroje vyuýžít k inovaci nebo vytvoření nových výrobků, služeb či procesů, jak najít vhodnou vysokou školu ke spolupráci a také informace o možnostech dotací na spolufinancování spolupráce s vysokou školou. Seminářem budou provázet odborníci z Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci, sdružení OK4inovace a Agentury pro podnikání a inovace.

 

Seminář je pořádán 21. 9. 2016 v Jeseníku a v Mohelnici, 22. 9. 2016 v Hranicích a v Prostějově, 11. 10. 2016 v Šumperku a 13. 10. 2016 v Olomouci a v Přerově. Pozvánku a bližší informace o místech a časech konání naleznete v příloze e-mailu a také na www.akce4inovace.cz/udalost/roadshow, kde je možné se na seminář bezplatně zaregistrovat. Informace o akci je zveřejněna mezi aktualitami také na webu Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz

 

 

Děkuji za Vaši spolupráci.

 

S pozdravem

 

Ing. Marta Novotná

Odbor strategického rozvoje kraje 

oddělení regionálního rozvoje

vedoucí oddělení

Jeremenkova 40b

77911 Olomouc

Česká republika

Tel.: +420 585 508 330

m.novotna@kr-olomoucky.cz

www.kr-olomoucky.cz

16.9 pátek

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás upozornit na to, že v termínu 11. 10.  – 31. 10. 2016 bude možné podat žádost v rámci Programu rozvoje venkova (dále je PRV) na období 2014 – 2016 (3. kolo příjmu žádostí).

Tato informace je určena pro zemědělce v Regionu HANÁ nebo vlastníky lesa. Starosty obcí prosíme o předání emailu příslušné osobě.

Konkrétně se bude jednat o tyto dotační tituly:

 • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
 • 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP
 • 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
 • 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
 • 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

V příloze tohoto mailu naleznete Pravidla – specifické podmínky pro poskytování dotace na základě PRV platné pro 3. kolo příjmu žádostí. Jedná se konkrétně o:

Opatření 4.                        Investice do hmotného majetku
Podopatření 4.1               Podpora investic v zemědělských podnicích
Operace 4.1.1                   Investice do zemědělských podniků

Operace se dále dělí na záměry podle velikosti projektů, výměry obhospodařované půdy vedené v LPIS ke dni 1. 8. 2016 a jednotlivých sektorů, jak je uvedeno v seznamu záměrů:

 • Záměr a)             projekty do 1 000 000,- Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; živočišná výroba
 • Záměr b)             projekty do 1 000 000,- Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; rostlinná výroba
 • c) ……… i)             projekty do 5 000 000,- Kč a projekty nad 5 000 000,- Kč v rostlinné i živočišné výrobě

Výše dotace: 40% výdajů, ze kterých je stanovena dotace (+ 10% u mladých začínajících zemědělců, + 10% v rámci LFA oblastí)

Částka výdajů na jeden projekt: minimálně 100 000,- Kč, maximálně 15 000 000,- Kč

Způsobilé výdaje:

 1. stavby a technologie v živočišné výrobě
 2. stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu
 3. peletárny, které nebudou sloužit k obchodním účelům
 4. nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
 5. nákup nemovitostí max. do částky 10% způsobilých výdajů
 6. obecná náklady spojené s přípravou a realizací projektu (ohlášení stavby, odborné posudky, položkové rozpočty, konzultace k vypracování a administraci žádosti apod.)
 7. nákup běžných zemědělských strojů (traktor, apod.)

Podávání žádosti a veškerá administrace žadatele probíhá přes Portál farmáře.

Pracovníci MAS Region HANÁ jsou připraveni Vám s podáním a další administrací této žádosti pomoci - v případě záměrů a) a b) - za úplatu ve výši 1 - 2%  z celkových způsobilých výdajů na projektu (tedy ve výši cca 10 000 – 20 000 v případě úspěšného podání u projektu s celkovými způsobilými výdaji 1 000 000,- Kč). Tuto částku je možné zahrnout do uznatelných nákladů projektu a hradit ji z dotace. Neúspěšný žadatel uhradí částku ve výši 3 000 Kč.

V případě Vašeho zájmu se prosím ozvěte nejpozději do 30. 9. 2016 přímo do kanceláře MAS Region HANÁ na níže uvedené kontakty.

Předesílám, že je nutné dosáhnout minima bodového hodnocení v žádosti, tj. 20 bodů, proto si prosím sami předem předběžně spočítejte, zda tohoto minima dosáhnete (viz str. 17 – 22 v Pravidlech v příloze) nebo nás kontaktujte a probereme to osobně.

S pozdravem

Ing. Pavel Solovský, odborný konzultant pro oblast zemědělství v MAS Region HANÁ

Ing. Ludmila Solovská

projektová manažerka MAS Region HANÁ, z.s.

manažer a facilitátor aktivit MAP ORP Konice

tel.: 731 621 210

e-mail: solovskaludmila@centrum.cz

e-mail: region.hana@seznam.cz

www.regionhana.cz